Luften i Luleå

Handlingsplan för bättre luft i Luleå

Med anledning av att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) har överskridits i Luleå centrum så har Luleå kommun beslutat om ett åtgärdsprogram. Den innehåller 31 åtgärder som utgör ett samlat aktivitetspaket som förväntas resultera i att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ska klaras till år 2020.

Handlingsplan för att förbättra luften i Luleå

Luftmätningar i centrum

Miljö- och byggnadsförvaltningen (tidigare miljökontoret) i Luleå har sedan 1995 utfört mätning av luftföroreningar i centrum,  på trettio meters höjd mellan Stadshuset på Rådstugatan och Vattenfall på Timmermansgatan. Mätningar har även tidvis utförts på gatunivå. Mätningar i gatunivå pågår just nu på Sandviksgatan.

Gatumätning av kvävedioxid
Gatumätning av partiklar
Kvävedioxid, takmätning, senaste dygnet
Kvävedioxid, takmätning, senaste månaden
Ozon, takmätning, senaste dygnet
Ozon, takmätning, senaste månaden
Svaveldioxid, takmätning, senaste dygnet
Svaveldioxid, takmätning, senaste månaden