Använda avfall i anläggningsarbeten

Återvinning av avfall, t ex schaktmassor, asfalt och krossad betong är positivt ur miljösynpunkt.

Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar eller gör att området ser skräpigt ut. Det är beställaren (verksamhetsutövaren) av schaktjobbet som har det övergripande ansvaret och den som behöver klargöra hur massorna ska hanteras.

Vid olika projekt kan det vara bra att långt i förväg fundera på avfallshantering både ur ekonomisk synvinkel och för att nå bästa miljöhänsyn. Fundera över möjlighet till återvinning, behov att skicka massor till deponi, kostnad för bortforsling, transporter, möjliga mottagare av avfallet osv.

Om du tänker använda avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde, grundvatten eller grumla vatten, så kan detta vara en anmälningspliktig verksamhet. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg så att vi kan reda ut det i ett samråd. Telefon till oss är 0920-45 30 00, måndag-fredag 08.00-17.00.

Läs mer i vårt faktablad Använda avfall i anläggningsarbetenöppnas i nytt fönster 

Anmäl din verksamhet

En grävskopa som gräver