Krav på egenkontroll

Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det kan röra sig om så vitt skilda verksamheter som kemtvättar, tryckerier, biltvättar eller fastighetsskötsel, men även tillfälliga aktiviteter som till exempel bygg- och vägarbeten kan omfattas av kravet på egenkontroll.
 
Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

Därför ska du ha egenkontroll

Kravet på egenkontroll finns för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger dessutom bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Mer information

Om du besöker naturvårdsverket webbplats www.naturvardsverket.se/egenkontrolllänk till annan webbplats
så hittar du mer information om egenkontroll. Du kan även höra med din branschorganisation om de har några goda råd.