Tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken ska lämna miljörapport

Syftet med att lämna in en miljörapport är att visa hur verksamheten har klarat krav och hänsynsregler i miljöbalken, under det senaste året. I miljöbalken och dess förarbeten nämns specifikt att miljörapporten ska:

  • redovisa hur villkoren har efterlevts
  • stärka egenkontrollen och förbättra tillsynen
  • tillgodose allmänhetens och finansiella aktörers informationsbehov
  • redovisa utsläpp från miljöfarlig verksamhet
  • ge underlag för att bedöma belastningen på miljö såväl från själva anläggningen som från transporter till och från anläggningen och från produkter
  • ge underlag för internationell rapportering.

Miljörapporten ska lämnas in senast den sista mars varje år. Om den kommer in för sent utgår en sanktionsavgift så skicka in den i tid!

Miljörapporten ska lämnas in elektroniskt

Lämna in miljörapporten elektroniskt via Svenska miljörapporteringscentralenlänk till annan webbplats som Naturvårdsverket driver.

Mer om miljörapporter

Till höger hittar du länkar till mer information om miljörapportering.