Frågor och svar

Här nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar kring kommunens effektiviseringsarbete och digitalisering.

Varför behöver kommunen effektivisera?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar att det varken kommer att finnas tillräckligt med skatteintäkter eller arbetskraft för att kommunerna ska kunna producera välfärd på samma sätt som idag. Totalt sett saknar Sveriges kommuner 43 miljarder kronor enligt SKL:s beräkningar.

Det beror på att antalet barn, ungdomar och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Det leder till att kostnaderna för välfärd ökar mer än skatte­intäkterna, samtidigt som allt färre ska ta hand om allt fler.

Det här påverkar alla kommuner, även Luleå. Att fortsätta som förut är därför inte ett hållbart alternativ. För att klara utmaningarna måste vi minska våra kostnader genom effektiviseringar och omprioriteringar samt titta på hur vi kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi behöver tänka annorlunda för att komma framåt.

Luleå har dessutom en stark tillväxt, vilket innebär att vi har höga investeringsnivåer som måste finansieras. Det handlar om nya skolor och vägar, vatten och avlopp till nya bostäder och andra satsningar.

Hur stora besparingar handlar det om?

Luleå kommun har idag ett effektiviseringsmål på en procent på alla verksamheter. I år är kommunens driftsbudget cirka 4,7 miljarder kronor. En procents effektivisering motsvaras av cirka 47 miljoner kronor i sänkta kostnader.

För att möta de nationella utmaningarna och vara rustade inför framtiden skulle kommunen behöva sänka sin kostnaderna ytterligare.

Den 20 februari 2019 presenterade kommundirektören ett förslag till reviderad budget som innebär en effektivisering av samtliga förvaltningar motsvarande 270 miljoner kronor under perioden 2019–2022. Till det så tillkommer en effektivisering på finansförvaltningen motsvarande 100 miljoner kronor under samma period, framförallt kopplat till minskade investeringar. Totalt en effektivisering på 370 miljoner kronor under fyra år.

Förslaget är nu överlämnat till den politiska församlingen för beredning och beslut i kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Läs mer om förslaget till reviderad budget.länk till annan webbplats

Läs mer om när förslaget till reviderad budget behandlades i kommunstyrelsen den 11 mars innan beslut i kommunfullmäktige den 25 marslänk till annan webbplats.

Kommer verksamheternas budget att minska?

Skola, vård och omsorg kommer fortsatt att få ökade anslag som kompensation för fler elever och äldre samt ökade pris- och lönekostnader. De kommer att ha mer pengar i sin budget 2022 än vad de har idag. Exempelvis så kommer socialnämndens budget efter effektiviseringar att öka med knappt tre procent per år, vilket omräknat i pengar innebär ytterligare cirka 50 miljoner kronor per år fram till 2022. Motsvarande gäller för barn- och utbildningsnämnden.

Tidigare har det sagts att Luleå kommun har en stark ekonomi. Stämmer inte det?

2017 hade Luleå Sveriges femte bästa ekonomi av 290 kommuner. Vi går dock in i en tid med mycket mindre resurser, både vad gäller människor att anställa och pengar att göra verksamhet av. Därför måste vi agera nu medan vi fortfarande har handlingsutrymme. Då kan vi ta hållbara och långsiktiga beslut.

Vad händer om vi bortser från utmaningarna?

Konsekvenserna av att bortse från nationella fakta, egna fakta och från rapportens slutsatser (se nedan) skulle bli mycket allvarliga. Kommunens skulder skulle öka dramatiskt inom bara några få år, dessutom skulle kommunen generera stora underskott. Detta är ett arv som nästa generation inte ska behöva hantera. Luleå tillhör de kommuner som har bättre förutsättningar än andra för att möta utmaningarna, men vi behöver ställa om i tid.

Kommer kommunalskatten att höjas?

Om Luleå skulle höja skatten för att lösa framtidens utmaningar så skulle vi få den högsta skattesatsen i hela Sverige. Vilken skattesats vi ska ha är dock en politisk fråga.

Varför är ökad befolkningstillväxt så viktig?

Varje ny Luleåbo ger ökade statsbidrag på omkring 50 000 kronor, det vill säga mer resurser till en bättre samhällsservice. En befolkningstillväxt ger även ett större kundunderlag till handeln, restaurangbranschen och turistnäringen. Behovet av arbetskraft är också stort, både för oss inom den offentliga sektorn och för Luleås övriga arbetsgivare.

I december 2018 presenterades rapporten ”Luleås ekonomi och digitalisering”. Vem genomförde översynen och vad kom de fram till?

En extern arbetsgrupp bestående av Josefin Hedberg, Erika Svanström, Darja Isaksson, Karl-Gunnar Holmqvist och Erik Langby genomförde översynen. Uppdraget som de fick av kommunstyrelsen var att peka på utmaningar som Luleå kommun måste hantera men också tänkbara vägar framåt.

Rapporten konstaterar att kommunens driftskostnader behöver minska med 300–400 miljoner kronor samt att investeringsnivån behöver halveras till 400 miljoner kronor per år. Dessutom måste vi på allvar öka digitaliseringen genom att satsa på digital utveckling.

Här finns hela rapporten att läsa.

Vad menas med ökad digitalisering?

Ökad digitalisering är egentligen verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg. Möjligheterna här är stora inom till exempel områden som vård och omsorg. Läs mer här.länk till annan webbplats

Digitalisering handlar alltså inte bara om att använda teknik i verksamheten, utan om att omorganisera hur verksamheten utförs så att den på bästa sätt drar nytta av de nya möjligheterna.

Hur ser digitaliseringsarbetet ut inom kommunen?

Redan 2013 tog Luleå initiativ till att bilda en gemensam e-nämnd för länets samtliga kommuner för att underlätta samarbete kring digitaliseringen.

Idag har Luleå kommun ungefär 150 e-tjänster och fler kommer till hela tiden. Alla verksamheter arbetar med ny teknik och digitalisering, där bland annat skolan har kommit en bra bit på vägen. Men vi behöver öka takten och titta på fler områden som vi kan utveckla med hjälp av den digitala tekniken. Läs mer här.länk till annan webbplats