Jämförelse med andra kommuner

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Det ingår även som utvärderingsunderlag i utnämningen Sveriges Kvalitetskommun.

Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Det ingår cirka 250 kommuner i mätningen som pågått i tio år. Kunskapsområdena består av:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare
Minimera
Frågor - Din kommuns tillgänglighet
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsadagar?‌


Bäst

Medel

Luleå100,0

86,0

83,0

0,1

 

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?‌


Bäst

Medel

Luleå90

52

56

0,1

 

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?‌


Bäst

Medel

Luleå90,0

78,0

85,0

0,1

 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08.00-17.00 på vardagar?‌


Bäst

Medel

Luleå131,0

53,0

80,0

0,1

 

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole-verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?‌


Bäst

Medel

Luleå100,0

64,0

80,0

0,1

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?‌


Bäst

Medel

Luleå0,0

28,0

4,0

0,1

 

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?‌


Bäst

Medel

Luleå5,0

58,0

-

0,1

 

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?‌


Bäst

Medel

Luleå1,0

17,0

25,0

0,1

 

Minimera
Frågor - Din kommuns effektivitet
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?‌


Bäst

Medel

Luleå101,0

137,0

156,0

0,1

 

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?‌


Bäst

Medel

Luleå97,0

78,0

90,0

0,1

 

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?‌


Bäst

Medel

Luleå98,0

71,0

80,0

0,1

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet‌


Bäst

Medel

Luleå99,0

86,0

91,0

0,1

 

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8‌


Bäst

Medel

Luleå96,0

75,0

73,0

0,1

Kostnad per betygspoäng‌


Bäst

Medel

Luleå261,0

382,0

357,0

0,1

 

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen‌


Bäst

Medel

Luleå89,0

71,0

75,0

0,1

 

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram‌


Bäst

Medel

Luleå90,0

123,0

116,0

0,1

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?‌


Bäst

Medel

Luleå476,0

818,0

851,0

0,1

 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende‌


Bäst

Medel

Luleå97,0

83,0

80,0

0,1

 

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?‌


Bäst

Medel

Luleå82,0

272,0

244,0

0,1

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst‌


Bäst

Medel

Luleå100,0

91,0

83,0

0,1

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning‌


Bäst

Medel

Luleå100,0

77,0

86,0

0,1

Minimera
Frågor - Din kommun som samhällsutvecklare
Andelen förvärvsarbetare i kommunen‌


Bäst

Medel

Luleå88,0

79,0

79,0

0,1

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?‌


Bäst

Medel

Luleå0,9

4,3

3,0

0,1

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?‌


Bäst

Medel

Luleå12,1

5,4

6,5

0,1

 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?‌


Bäst

Medel

Luleå84,0

69,0

-

0,1

 

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?‌


Bäst

Medel

Luleå5,2

11,7

9,4

0,1

 

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?‌


Bäst

Medel

Luleå66,0

39,0

52,0

0,1

 

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?‌


Bäst

Medel

Luleå79,0

33,0

28,0

0,1

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?‌


Bäst

Medel

Luleå63,0

26,0

32,0

0,1

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?‌


Bäst

Medel

Luleå79,0

60,0

65,0

0,1

Minimera
Frågor - Din delaktighet och kommunens information
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?‌


Bäst

Medel

Luleå100,0

86,0

83,0

0,1

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?‌


Bäst

Medel

Luleå93,0

56,0

61,0

0,1

 

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?‌


Bäst

Medel

Luleå56,0

40,0

39,0

0,1