Attraktiv arbetsgivare

Tillsammans skapar vi livskvalité för medborgare i vår kommun och som medarbetare gör du skillnad för människor varje dag. Luleå kommun vill behålla, rekrytera, attrahera och utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling av vår organisation och våra arbetssätt är viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. Luleå kommun har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med medarbetare och organisation.

Luleå kommun har ca 6 900 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är 56 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 47 år.

Gemensam värdegrund

Luleå kommuns gemensamma värdegrund är engagemang, ansvarstagande, kompetens. Genom ett medskapande förhållningssätt på arbetsplatserna levandegörs värdegrunden.

Kompetens

Under 2017 togs en Kompetensförsörjningsrapport fram och en sammanfattning av de faktorer som påverkar kompetensförsörjningen 2018-2020 för Luleå kommun som arbetsgivare är:

 • stort rekryteringsbehov bla med anledning av
 • fler yrkesgrupper är bristyrken
 • konkurrens om arbetskraft
 • tillväxt
 • tjänstledighet
 • pension
 • omsättning av chefer är hög, 40 % kommer gå i pension fram till 2030

Analysen av rekryteringsbehovet och tillgänglig arbetskraft visar på att stor vikt bör läggas på följande områden:

 • Digitaliseringens möjligheter för att möta arbetskraftsbristen
 • Ändra utbildningskrav för att öka tillgången på arbetskraftSkapa förutsättningar för integrering och rekrytering av utrikesfödda till våra arbetsplatser
 • Luleå kommun som arbetsgivare behöver ta ett större ansvar att kompetensutveckla tillgänglig arbetskraft för att säkra behoven
 • Öka kunskapen om kommunens välfärdsyrken hos unga
 • Konkurrera med andra medel än bara lön

Tillsammans med näringslivet i regionen öka attraktionskraften för våra yrken.

Lön och förmån

Lön och förmåner är verktyg för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt styra verksamheten mot våra mål. En lönestrategi som beskriver kommunens lönepolitik och prioriteringar 2016-2018 finns framtagen. Förståelse för individuell lön, lönespridning, nytt arbetssätt gällande central lönesättning vid nyanställning och utvecklad lönekartläggning är utvecklingsområden i fokus. Dialog kring uppdrag, kompetens- och löneutveckling sker årligen mellan chef och medarbetare genom de obligatoriska medarbetar-, löne- och lönemeddelarsamtalen.

Prioriterade grupper i löneöversyner 2016-2018 är lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, förskolechefer, rektorer, enhetschefer inom stöd/vård/omsorg och integration samt konkurrensutsatta specialister. Kommunals löneavtal innehåller under samma period en satsning på undersköterskor m.fl. med motsvarande utbildning. Luleå kommun har valt att göra en liknande lönepolitisk satsning inom psykiatri och personlig assistans. Det totala utfallet i löneöversyn 2017 var 3,1 % för tillsvidareanställda.

Exempel på aktiviteter 2017 utifrån lönestrategin är:

 • framtagande av ett material för arbete med verksamhetsnära lönekriterier på arbetsplatsen
 • implementering av ett nytt arbetssätt för lönesättning vid nyanställning vilket medfört en tydligare roll och ökat handlingsutrymme för rekryterande chef
 • ny arbetsvärdering och metodik inför och under lönekartläggning 2017 samt kommande år
 • Förmåner, dels genom kollektivavtal, dels via Luleå kommun som arbetsgivare, är presenterade på Intranätet och www.lulea.selänk till annan webbplats. Ett arbete har pågått senaste året med att ta fram ett nytt, tydligare koncept för förmåner i Luleå kommun. Under 2017 har ett digitalt förmånssystem upphandlats och planeras driftsättas innan sommaren 2018.

Arbetsmiljö och hälsa

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och trygghet. Vid utveckling av verksamheten ska arbetsmiljön beaktas utifrån både ett förebyggande och ett hälsofrämjande perspektiv. Rehabilitering sker via tidiga insatser.

De kommunövergripande rutinerna för SAM på intranätet har uppdaterats med bland annat en ny rutin gällande byggnads- och anläggningsarbete. Med anledning av den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har en revidering av riktlinjerna mot kränkande särbehandling och trakasserier genomförts.

Sunt arbetslivs-koncept för arbetsmiljöutbildning har, under våren 2017, testats på Luleå kommuns chefer och skyddsombud. Arbetsmarknadens parter har enats om innehållet och kvalitetssäkrat utbildningen tillsammans med experter och forskare. Utvärderingen visade att konceptet uppskattades och därför har detta koncept införlivats i Luleå kommun.

I kunskapshöjande syfte har tre öppna seminarier om systemet Lisa (arbetsskador och tillbud) hållits för chefer och HR-konsulter. I kunskapshöjande syfte och med fokus på att tidigare komma igång med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har tre öppna seminarier för chefer och HR-konsulter hållits under våren 2017. Rehabiliteringsriktlinjen har ersatts av rehabiliteringsrutiner på intranätet. Samtliga förvaltningar har genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Stratsys.

Processen med att arbeta för en ”Diplomerad hälsofrämjande arbetsplats” pågår i många verksamheter. Under 2017 har 40 arbetsplatser blivit diplomerade. Diplomeringen syftar till ökad förståelse och engagemang hos medarbetarna för det hälsofrämjande arbetet. Att arbeta för ett hälsofrämjande förhållningssätt är att arbeta för ett gott arbetsklimat, lyfta hur vi är mot och med varandra samt lyfta det som fungerar bra och utgå från detta. Materialet kopplar även ihop det hälsofrämjande arbetet med SAM. Alla chefer går utbildningen Hälsofrämjande ledarskap som ingår i de grundläggande chefsutbildningarna.

För åttonde året i rad anordnades Hälsoveckan för samtliga medarbetare, med ett antal prova-på-aktiviteter under hela veckan. Vid ”En dag i hälsans tecken” i Kulturens hus deltog 1000 medarbetare och vid Kommunjoggen deltog 540 medarbetare varav flertalet ingick i något av de 110 anmälda lagen.

Medarbetarundersökning 2017

Från och med 2017 har det tagits fram ett nytt koncept för medarbetarundersökning inom kommunen. I november svarade 67 % av alla medarbetare på nio frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning med följande resultat.

Kvinnor är gröna och män är röda i diagrammet.

Framtidens arbetskraft

Luleå kommun har en strategi vad gäller marknadsföring och rekrytering. För att skapa nyfikenhet, öka kunskapen om kommunen och locka personer att söka arbete deltar kommunen i många olika arrangemang. Personer kan följa ”Jobba i Luleå kommun” på Facebook, där kan man se jobbannonser och artiklar om hur det är att jobba inom kommunen. Studenter får möta kommunen på bland annat mässor såsom LARV och Uniaden, evenemang som anordnas av LTU. På www.lulea.selänk till annan webbplats finns en särskild sida för studenter gällande exjobb och praktik. De personer som söker lediga befattningar möter kommunen på många digitala rekryteringssidor, på www.lulea.selänk till annan webbplats men också på mässor och riktade event. Kommunen är med i den marknadsföring som görs via Luleåregionen, samt samarbetar med de andra kommunerna inom Luleåregionen. Då hela den offentliga sektorn har ett stort rekryteringsbehov stöttar Sveriges kommuner och landsting med material kring Sveriges viktigaste jobb.

Medarbetarstipendium

Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade medarbetare som är stolta över sitt arbete. Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte.


Marja-Leena Tallus Johansson, informatör vid Råneå medborgarkontor och bibliotek. Hon är mottagare av 2017 års medarbetarstipendium på 15 000 kronor som första gången sedan tio år tilldelas en person.

Lena Andersson, Ingrid Lakkala-Lampa, Monica Forsberg och Anna-Lena Hansson (fr v) tog emot medarbetarstipendiet.

Lena Andersson, Ingrid Lakkala-Lampa, Monica Forsberg och Anna-Lena Hansson (fr v) tog emot medarbetarstipendiet.

Stipendiekommitténs motivering:

Marja-Leena utmärker sig som en härlig lagspelare som alltid sätter verksamheten och uppdraget först. Hon brinner för medborgarkontorets funktion och betydelse. Hon är lyhörd och ser möjligheter och skyr inte utmaningar och får individer att växa genom att ge hjälp till självhjälp.

Med sina yrkeserfarenheter och genom att samarbeta på alla möjliga fronter kopplar hon samman personer i sitt stora kontaktnät. Hon är en inspirerande arbetskamrat och verkar i vardagen för bygdens och Luleå kommunens utveckling. Stipendiekommittén fick in totalt 23 nomineringar. Stipendiekommittén önskar Marja-Leena lycka till i sitt fortsatta arbete och ser henne som en god ambassadör såväl för yrket som för Luleå kommun som arbetsgivare.

Årets ledare 2017

För första gången delades årets ledarpris ut. Genom att utnämna Årets ledare vill Luleå kommunkoncern uppmuntra och premiera ledarskap. Kommunkoncernens medarbetare har fått nominera sina kandidater och en jury har därefter utsett vinnaren utifrån kriterierna uppfyllande av verksamhetens mål, helhetssyn samt kommunikation och motivation.

Anna Nilsson, rektor för de gymnasiala industri- och teknikprogrammen, som idag utsågs till Årets ledare 2017 inom Luleå kommunkoncern. Motiveringen lyfter bland annat fram hennes naturliga ledarskap, närvaro och kommunikativa förmåga.

Statistik

Nyckeltal Personal

År:
2013
2014
2015
2016

2017

Rekryteringsannonser

Totalt:
650
892
1 333
1 577

1 188

Antal anställda och sysselsättningsgrad exkl bolag

Tillsvidareanställda totalt:
5 883
5 896
6 022
6 137

6 113

Tv-anställda kvinnor:4 659
4 685
4 773
4 845

4 852

Tv-anställda män
1 224
1 211
1 249
1 292

1 261

Visstidsanställda totalt:
550
664
652
733

737

Visstidsanställda kvinnor:
447
526
503
541

534

Visstidsanställda män:
103
138
149
192

203

Medelsysselsättningsgrad 2016-12-31 (%)

Tillsvidareanställda totalt:98,1
98,2
98,4
98,5

98,7

Tv-anställningar kvinnor:
97,8
98,0
98,2
98,3

98,5

Tv-anställningar män:
99,0
99,2
99,2
99,3

99,5

Frisktal i Luleå kommun exkl bolag (%)

Luleå kommun totalt:
66,8
66,0
64,6
66,0

64,1

Kvinnor:
-
-
-
62,6

60,7

Män:
-
-
-
77,8

75,1

Sjukfrånvaro i Luleå kommun exkl bolagen (%)

Luleå kommun totalt:
5,5
6,1
7,0
7,0

6,5

Kvinnor:
6,1
6,7
7,8
7,9

7,2

Män:
3,3
4,0
4,1
4,1

4,1Läs mer om bolagens sjukfrånvaro i respektive bolags redovisning. 

 

Tillbud och arbetsskador Luleå kommun 2008-2017‌
År:
Tillbud totalt:
Arbetsskador totalt:
2008
48
223
2009
146
356
2010
188
291
2011
220
320
2012
363
262
2013
517
312
2014
381
314
2015
392
374
2016
301
446

2017

425

584

 

Antal medarbetare per chef 2014-2017‌
År:
Kvinnliga chefer med färre än 25 anställda
Manliga chefer med färre än 25 anställda
Kvinnliga chefer med fler än 25 anställda
Manliga chefer med fler än 25 anställda
2014
161
81
73
15
2015
153
80
81
16
2016
167
79
67
16

2017

175

80

72

14