Kommunens övergripande styrning

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Kommunens strategiska styrprocess ska leda till att kommunkoncernens nämnder och bolag aktivt agerar för att förverkliga visionen. Det finns en samsyn att detta inte kan ske utan att gränserna mellan olika aktörer luckras upp genom ett samarbetspräglat arbetssätt och en ”samsyn för helheten”. Visionen visar ett önskvärt tillstånd för kommunen år 2050 och är starkt beroende av hur väl vårt styrsystem fungerar och vad som händer i vår omvärld.

Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaorganisationen. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.

Styrkortets konstruktion

Styrkortet är framtaget utifrån fyra inriktningar som fokuserar på ett antal målområden som är prioriterade. Målområdena gäller för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Målområdena ska tillsammans bidra till att hitta mål för hållbarhet, attraktion, tillväxt, jämställdhet och kvalitet. Målen sätts i verksamheterna och ska vara formulerade på ett sådant sätt att det blir möjligt att avläsa effekter.Inriktning
KS-målområde

För alla som bor, verkar i och besöker Luleå ska vi: stå för öppenhet och mångfald, lyfta identiteten som kuststad året runt, ta sats för en ledande nordlig region och bygga för framtiden

 • Ökat byggande för fler Luleåbor
 • Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga
 • Samordnade insatser för skärgårdens utveckling
 • Minskade utsläpp av växthusgaser
 • Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar
För våra medborgare och kunder/brukare ska vi:
 • Ha god service på likvärdiga villkor anpassad och tillgänglig efter behoven och ha förmåga att överföra detta till nytta för den enskilde och för samhället.

 • Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun
 •  Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten


För att genomföra uppdraget ska vi:

 • Ge goda förutsättningar för medarbetare att utveckla sin kompetens och vara medskapande

 • Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap
 • Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

För att genomföra uppdraget ska vi:
 • Bedriva verksamheten inom tilldelad budget och använda tillgängliga resurser effektivt.
 • Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)
 • Effektivisering av verksamheten