Luleå Energi AB Koncernen

Moderbolaget Luleå Energi AB producerar och distribuerar bland annat fjärrvärme till kunder inom Luleå kommun. Huvuddelen av värmeproduktionen är miljövänlig överskottsenergi från intressebolaget LuleKraft AB. I moderbolaget finns också en elhandelsverksamhet som köper el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och säljer el till kunder inom i huvudsak elområde Luleå. Luleå Energi AB erbjuder även tjänster för en effektiv energianvändning.

Moderbolaget ombesörjer affärsstödstjänster till dotterbolag och intressebolag i koncernen. Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB äger och driver elanläggningar för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun. Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB förädlar bioråvara till produkten träpellet. Bolaget har från och med hösten 2016 ingen egen direktförsäljning till slutkund utan producerar träpellet på uppdrag av SCA Energy AB. Intressebolaget Lunet AB erbjuder bredbandskommunikation till såväl operatörer, företagskunder som privatkunder. Intressebolaget LuleKraft AB producerar i sitt kraftvärmeverk elkraft, ånga och hetvatten. Elkraften och ångan säljs till SSAB EMEA AB i Luleå och hetvattnet till Luleå Energi AB för vidare distribution till fjärrvärmekunder.

Året som gått

Det ekonomiska utfallet under 2017 var det bästa någonsin för Luleå Energi-koncernen. God kostnadskontroll, bra kundtillväxt och gynnsamma klimatfaktorer som nederbörd och temperatur är några av faktorerna som förklarar det starka resultatet. I moderbolaget Luleå Energi AB har försäljningen av fjärrvärme under året fallit ut i linje med förväntningarna. En klart mildare inledning på året gav lägre försäljning än budgeterat, men detta vägdes i stort upp av att övriga månader var relativt kalla. Bränslekostnaderna blev väsentligt lägre än budgeterat, bland annat beroende på att det under året har varit få och korta perioder med sträng kyla. Resultat har även påverkats positivt av minskade underhållskostnader samt några större nyanslutningar till fjärrvärmenätet.

Från 1 september infördes en ny prismodell för stora kunder inom Luleånätet. Den nya modellen är utformad för att vara kostnads- och intäktsneutral jämfört med tidigare modell och speglar bättre den verkliga kostnadsstrukturen vilket ger incitament till energieffektiviseringar. Resultatet i elhandelsverksamheten blev bättre än budgeterat, i huvudsak beroende på lägre inköpspriser på el. De låga och stabila elpriserna har gynnat våra kunder samtidigt som det har inneburit minskade riskkostnader för vår elförsäljning. Även i moderbolagets övriga verksamheter blev resultatet bättre än förväntat, både beroende på högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Totalt blev resultatet i moderbolaget 31,8 mnkr bättre än budget.

Det relativt stabila vädret under året har varit gynnsamt för Luleå Energi Elnät AB. Inga avbrott längre än 12 timmar och endast mindre driftstörningar, har hållit nere kostnaderna. Ökade intäkter från nyanslutningar har påverkat resultatet positivt. Totalt blev utfallet 4,9 mnkr högre än budgeterat. Resultatet i Bioenergi i Luleå AB överträffade budget med 1,1 mnkr. Tillgången på råvara och torkgas har varit god och bolaget slog produktionsrekord under 2017. I koncernens övriga bolag Lunet AB (samägt med Lulebo AB 50 %) och LuleKraft AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) har resultatet fallit ut i linje med budget.

Vårt intressebolag Kalix Vindkraft AB (ägt till ca 29 %) har under flera år drabbats ekonomiskt av låga priser på el och elcertifikat och bolaget ansökte om konkurs den 26 juni 2017. Värdet på innehavet har sedan tidigare skrivits ned till noll och konkursen har därför inte haft någon påverkan på resultatet i Luleå Energi-koncernen under 2017. Det samlade resultatet i koncernen för helåret 2017 blev 143,9 mnkr, vilket är 37,7 mnkr högre än budgeterat. Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att kunna erbjuda fler energitjänster och produkter. Den nationella prisjämförelsen Nils Holgersson-undersökningen visade att Luleå Energi-koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges tredje lägsta elnätspriser.

Framtiden

Energibranschen står inför stora förändringar både vad gäller marknad, politiska beslut, teknik och ekonomi. Luleå Energi-koncernen arbetar kontinuerligt för att kunna motsvara framtidens krav och förväntningar och stå starka även i framtiden.

Verksamhetens redovisning

EkonomiResultaträkning, tkr

2017

2016

Omsättning

939 349

1 006 080

Kostnader inkl avskr

-796 647

-885 308

Finansiella poster

1 176

-3 022

Resultat efter

fin. poster

143 878

117 750

 

Nyckeltal
2017

2016

Investeringar, tkr

104 339

141 378

Avkastningskrav, %

8,9

7,7

Soliditet, %

77,7

76,6

Antal anställda

147

150

Frisktal, %

82,5

84,3

Sjukfrånvaro, %

2,5

2,6
 

Nämndens styrkort

Ökat byggande för fler Luleåbor

Bistå arbetet med strategisk planering för digitaliseringen i Luleå Kommun.

Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet.

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Initiera dialog med arbetsmarknadsförvaltningen under 2017.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Inleda den sista etappen i satsningen på elinfrastruktur i skärgården.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Verka för att effektivisera kundernas och Luleå Energi-koncernens energiförbrukning.

Vid reparation och underhåll av våra anläggningar ska hänsyn tas till att produktion samt distribution av energi bedrivs med god miljöhänsyn.

Investera i en biooljeeldad panncentral för att ersätta fossilt bränsle.

Vara delaktig i projektet att införa elbussar i kommunen med tillhörande infrastruktur.

Etablera infrastruktur av publika laddstationer för elbilar och laddhybrider.

Utveckla minst en ny energitjänst/produkt som medverkar till minskade utsläpp av växthusgaser.

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Minst tre projekt som bedrivs inom Luleå energi-koncernen ska delfinansiseras med externa medel/bidrag

 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Minst två kundundersökningar ska genomföras, den ena utförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Upprätta nödvändiga handlingsplaner utifrån resultatet av kundundersökningarna.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Ta fram digital hållbarhets- och årsredovisning som gör informationen mera lättillgänglig för våra intressenter.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen.

Genomförandet av ”chefsdag” varje år.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Genomföra minst två stycken kunskapsträffar för medarbetare i syfte att vidareutveckla och ge kompetenshöjning inom HR- området.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditet lägst 60 %

Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital ska uppgå till minst 7,5 % och beräknas utifrån en soliditet om 60 %.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Ständiga förbättringar i syfte att effektivisera verksamheten.

Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete med kommunens inköpsavdelning.

Ta fram rapport över valda nyckel- och effektivitetstal.

Genomföra minst tre projekt inom Luleå Energi-koncernen där vi tar hjälp av den tekniska utvecklingen för att göra verksamheten mer effektiv.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts