Luleå Hamn AB

Luleå Hamn AB:s verksamhet ska bygga på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Detta gör Luleå Hamn till en hållbar länk till världen för ägare, kunder och hela regionen. Luleå Hamn AB ska skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som vintertid. Luleå Hamns verksamhet skall främja logistiklösningar som på sikt skapar ett starkt regionalt logistikcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik.

Bolaget ska äga och förvalta byggnader, infrastruktur och anläggningar med syfte att utveckla industriell verksamhet och företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå Hamns hamnområden.

Bolaget ska även bedriva hamnbogsering, isbrytning, farledsarbete och annan service som främjar sjöfarten och regionens näringsliv.
Luleå Hamn AB ska i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars övergripande mål är att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare ska bolaget eftersträva öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av Luleåregionen inom bolagets verksamhetsområde.

Året som gått

Godsomsättningen i hamnen har ökat med 10% under 2017. Ökningarna av järnmalm från Sandskär har ökat med 10% och även Victoriahamnen har ökat med 16%. Utvecklingen på Uddebohamnen är en nedåtgående trend då oljekonsumtionen minskar i samhället, nedgången under perioden har dock varit större än väntat med 22%. En förklaring till denna relativt stora nedgång är att OK/Q8 samt Preem flyttat godsvolymer till Piteå Hamn där de äger egna cisterner.

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett resultat på 14,8 mkr vilket är ett starkt resultat. Resultatet beror både på ökade inkomster som minskade kostnader.

Även företagets frisknärvaro (93,33%) och sjukfrånvaro (2,62%) överträffar målen med god marginal vilket bidrar till det goda ekonomiska resultatet. Personal som är friska och trivs på jobbet vilket skapar goda resultat.

Victoriahamnen har varit ute på tjänstekoncession under drygt ett års tid och samarbetet har varit gott. Vi ser även en liten ökning av godsvolymerna under året vilket är bra. Under sommaren och början av hösten har vi tillsammans med Shorelink jobbat med flera intressanta nya affärer vars utfall vi ännu inte vet.

Rekrytering och återbesättning av tjänster är genomförd och vi har anställt en ny skeppare som bor i regionen men kommer från Tyskland vilket vi tror kommer öka vår gemensamma kompetens och ge nya idéer och infallsvinklar.

Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. I slutet av Augusti fick vi veta att Malmporten ingår i Trafikverkets förslag till Nationell Infrastrukturplan vilket är positivt. Arbetet med att få fram ett miljötillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen fortgår och bedrivs som tidigare i nära samarbete med Sjöfartsverket.

Företagets projekt för att införskaffa en ny bogserbåt pågår och kontrakt för bogserbåten blev klart i november. Bogserbåten tillverkas i Spanien av Astillerios Gondan med leverans i maj 2019.

Bolaget kommer under innevarande år nå målet om en soliditet om minst 40% då företaget kunnat amortera en del av sina skulder..

Framtid

Godshanteringen under 2018 kommer enligt de större kundernas prognoser återgå till nivåer som rådde under 2015. LKAB har gjort en plan som innebär en ökningstakt för de kommande åren med cirka 10% per år. Prognosen för 2018 är cirka 5 miljoner ton. Den nedgång som fanns i Victoriahamnen under 2016 kommer fortsatt vändas till en ökning då inköpen av kol ökar 2018.

Hamnen har tagit fram en strategi och plan för de kommande åren som syftar till att bredda verksamheten till fler godsslag och med ökad ambition kring intermodalt samarbete. Att göra Luleå till ett logistiskt nav som bidrar till tillväxt i regionen är huvudtanken med den nya strategin. Luleå Hamn skall vara den hållbara länken till världen för regionens näringsliv.

Verksamhetens redovisning

EkonomiResultaträkning, tkr

2017

2016

Omsättning

83 121

79 370

Kostnader inkl avskr

-67 764

-70 213

Finansiella poster

-526

-726

Resultat efter fin.

poster

14 831

8 431

 

Nyckeltal
2017

2016

Investeringar, tkr

23 192

2 296

Avkastningskrav, %

8,28

4,75

Soliditet, %

45,6

44,5

Antal anställda

31

33

Frisktal, %

93,3

81,8

Sjukfrånvaro, %

2,6

2,3
 

Nämndens styrkort

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minska företagets energiförbrukning med 10% under 2017

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Öka antalet avvikelser rapporterade av de anställda till >100st

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

100% genomförda medarbetarsamtal, rullande 12mån

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %.

Frisktal ska vara lägst 87 %.

Betyg motsvarande 4 på en 5-gradig skala i medarbetarenkät

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditet minst 40,0 %.

Räntabilitet på totalt kapital minst 5,0 %.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts