E illustration för program E - Ledande nordlig region

Program E - ledande nordlig region

Övergripande mål: Att skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad.

Här ska finnas arbete för våra 10 000 nya Luleåbor, studenter och pendlare. Här ska företagsledare, organisationer och styrelser välja att investera och utveckla sina verksamheter. Luleåregionen ska vara ett nav för tillväxt, kunskap och kompetens.

I programmet beskrivs kommunens inriktning för näringslivsutveckling, en god kompetensförsörjning och ett mångkulturellt samhälle. Programmet beskriver också hur kommunen ska arbeta för att tillvarata och stimulera människors entreprenörskap.

Ledande nordlig region är indelat i tre områden:

1. Entreprenörskap

2. Internationalisering

3. Teknik och innovationer

Läs hela program E - Ledande nordlig regionöppnas i nytt fönster

1. Entreprenörskap

Alla medborgare ska ha möjlighet att skapa tillväxt och företagande.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Alla elever erbjuds möjlighet att driva UF-företag.
 • Kommunens skolor utarbetar strategier för entreprenörskap i utbildningen
 • Utveckla strukturer och skapa mötesplatser som binder samman skolan med näringslivet och omgivande samhälle.
 • Utreda förutsättningarna att inrätta en utvecklingspott för entreprenörskapsprojekt i Luleå kommuns skolor.
 • Skapa yrkesmedvetenhet hos elever och deltagare.
 • Genomföra en årlig aktivitet för unga som synliggör entreprenörskapoch entreprenörer.
 • Långsiktigt och strategiskt stimulera till en växande arbetsmarknad inom kulturella och kreativa näringar.
 • Skapa en mötesplats för ännu inte etablerade inom kreativa näringar,ett komplement till Kulturens hus, som är centralt belägen.
 • Verka för etablering av en institution för dans.
 • Verka för att den lokala besöksnäringen blir ett nav i Swedish Lapland.Luleå ska etablera sig starkare som plats för fritidsresor och -aktiviteter samt utvecklas till norra Skandinaviens ledande destination förmöten och konferenser.
 • Verka för att Luleå ska vara ledande handelsstad i Norrland.
 • Verka för att Luleå ska vara en ledande stål- och verkstadsregion i Europa.
 • Verka för ett nyföretagande i nivå med riket, där de nya företagarna ska spegla befolkningens sammansättning.
 • Stimulera utvecklade företagsnätverk och samverkan mellan branscher.
 • Skapa förutsättningar för etableringsverksamhet av företag och organisationer.
 • Arbeta för ökad försäljning och produktion av närproducerat livsmedel.
 • Inspirera chefer och nyckelpersoner att bjuda in internationella och nationella möten till Luleå.
 • Använda sommarjobb (som erbjuds via kommunen) som en metod för att stimulera entreprenörskap
 • Bidra till att sociala företag startas och fortlever.
 • Arbeta för att personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden kan hitta en väg in.
 • Medverka i insatser som knyter studenterna till arbetsmarknadsregionen t ex examensarbete, praktik och mentorskapsprogram.
 • Tillgängliggöra utbildning för vuxna exempelvis genom distansöverbryggande teknik.
 • Verka för att vara en europeisk nod för den digitala industrin.
 • Verka för att vuxna med kort tidigare utbildning utbildar sig.
 • Verka för ett förbättrat företagsklimat, där Sveriges kommuners och landstings (SKL) mätning av företagsklimatet är en viktig metod för utveckling av kommunens verksamhet och målsättningen är att få ett högt betyg, i den övre kvartilen.

Läs hela strategiområdet Entreprenörskapöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

2. Internationalisering

Globaliseringen gör att människor rör sig alltmer över nationsgränserna, som arbetskraft, flyktingar, turister, affärsresenärer eller studerande. Luleå kommun ska ta vara på de möjligheter och möta de utmaningar som globaliseringen medför.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Ge alla barn och elever möjlighet att utveckla sitt modermål och att studera språk.
 • Ett nationellt centrum för modersmål och svenska som andraspråk etableras i Luleå.
 • Internationell förskola, skola och gymnasieskola med engelska som utbildningsspråk startas.
 • Erbjuda kinesiska som språkval på högstadiet och gymnasiet samt kommunal vuxenutbildning.
 • Stimulera elever och lärare till internationella utbyten.
 • Medborgare kan kommunicera på engelska i tal och skrift.
 • Tillsammans med andra aktörer arbeta med näringslivspraktik.
 • Validera utrikesföddas kompetenser tillsammans med andra aktörer.
 • Attrahera utländska investeringar och etableringar.
 • Bidra till utvecklingen av redan etablerade internationella nätverk som t ex Bottenviksbågesamarbetet och kommunens vänorter.
 • Insatser som främjar internationell handel genomförs, t ex utbildning,affärsmöten och delegationer.
 • Arbeta strategiskt och offensivt med marknadsföring av platsen Luleå och Luleåregionen.
 • Rekrytera mångkulturellt.

Läs hela strategiområdet Internationaliseringöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

3. Teknik och innovationer

Intresset för att läsa vidare inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar minskar och resultaten i skolan sjunker. Samtidigt behövs en ökad rekrytering till dessa utbildningar för att kunna möta den ökade efterfrågan på naturvetenskaplig och teknisk expertis för bibehållen konkurrenskraft.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Utarbeta strategier för teknik- och NO-undervisning samt användande av modern teknik i skolan.
 • Rikta särskilda satsningar mot lärare i årskurs 7-9 i teknik, NO och matematik.
 • Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse inom teknik och naturvetenskap på fritiden, där Teknikens Hus är en viktig samverkanspart.
 • Verka för att minst 35 % av eleverna på gymnasiet och i vuxenutbildningar läser tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, med jämn könsfördelning (40/60).
 • Verka för att minst 15 % av de som lämnar gymnasiet söker till tekniska utbildningar.
 • Starta ett fjärde år på teknikprogrammet i samarbete med fyrkantens gymnasieskolor.
 • Använda sommarjobb (som erbjuds via kommunen) som en metod för att stimulera teknikintresse.
 • Erbjuda aktiviteter med teknikinriktning för arbetssökande.
 • Anordna aktiviteter i samverkan med LTU i syfte att skapa innovation, verksamhetsutveckling samt stärka Luleå som studentstad.
 • Skapa förutsättningar för att fler studenter vid LTU deltar i lokala nätverk, examensarbeten och sommarjobb.
 • Verka för att företag i samtliga prioriterade tillväxtområden ska ges möjlighet till samverkansprojekt med universitetet (test- och övningsverksamhet, upplevelsenäring, energi- och miljöteknik, basindustrins förädling samt kunskapsintensiva näringar).
 • Skapa förutsättningar för vidareförädling av tjänster och produkter hos våra små och medelstora företag (särskilda insatser kan behövas då en allt större del av produkten består av tjänster, t ex service och underhåll).
 • Skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag genom miljöteknik och design.
 • Luleå och Norrbotten ska vara internationellt etablerad som testregion. I Luleå avses IKT-test (Informations- och kommunikationsteknik), militär test och övning (F21 är en nyckelaktör), komponenttest (kopplat till LTU).
 • Lokala näringsidkare och medborgare kan dra nytta av den öppna data som finns i kommunen.
 • Det bedrivs eftergymnasiala yrkesutbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov.
 • Skapa ett vägledningscentrum/karriärcentrum/mötesplats för unga vuxna Luleåbor.

Läs hela strategiområdet Teknik och innovationeröppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

Uppföljning av arbetet

Läs hur det går med arbetet med Program E - Ledande nordlig region i programuppföljningenlänk till annan webbplats.