Behandling av personuppgifter inom barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun

Varför behöver vi dina personuppgifter? Här förklarar vi varför vi frågar efter dina personuppgifter när du använder någon av barn- och utbildningsförvaltningens blanketter, formulär eller e-tjänster.
Vi beskriver också dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Blankett, formulär, e-tjänst

Så här behandlar vi dina personuppgifter i respektive tjänst/blankett. Klicka på rubriken för aktuell tjänst:

Återställ
Klagomål mot utbildningen - från förskola till gymnasiet
Återställ
Lärplattformen
Återställ
Ansökan till förskoleklass och grundskola (e-tjänst i Lärplattformen)
Återställ
Felanmälan/problem lärplattformen vårdnadshavare
Återställ
Beställa avgångsbetyg (från grundskola/ gymnasiet)
Återställ
Ansök om plats i förskola eller fritidshem
Återställ
Ansök om plats i allmän förskola (3-5-åringar)
Återställ
Anmälan till sommaröppen förskola eller fritidshem
Återställ
Ansökan om återbetalning av avgift på grund av barns sjukdom
Återställ
Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-omsorg)
Återställ
Delad räkning
Återställ
Lovdagsschema för 3-5 åringar
Återställ
Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem
Återställ
Uppsägning av OB-omsorg
Återställ
Veckorapportering för barn 3-5 år till arbetssökande föräldrar
Återställ
Intyg specialkost i förskola
Återställ
Ansökan om uppskjuten skolplikt
Återställ
Ledighetsansökan, elev i grundskola
Återställ
Ansökan om skolskjuts, grundskolelev
Återställ
Anmäl skadat/borttappat busskort Länstrafiken (elev grundskola/gymnasieskola)
Återställ
Anmälan om olycka eller tillbud vid skolskjuts (för entreprenörer)
Återställ
Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan om lån av skoldator

 

Återställ
Mottagandeprocess särskola

 

Dina rättigheter enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att få information om och tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
 • Du har även en möjlighet att begära komplettering av felaktig information.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas t.ex. om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas.
 • Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter.
  I vissa fall kan du begära att kommunens behandling av dina personuppgifter ska begränsas. Detta bland annat om du bestrider personuppgifternas korrekthet under den tid som kommunen kontrollerar om de är korrekta. Eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering. Det kan även vara på grund av att personuppgifterna inte längre behövs eller under den tid som kommunen bedömer en invändning mot behandling.
 • Du har rätt göra en begäran om dataportabilitet.
  Om den rättsliga grunden är samtycke eller avtal kan du begära att få ut uppgifterna du lämnat i ett strukturerat och maskinläsbart format.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna.
  Om behandlingen grundas på intresseavvägning eller allmänt intresse kan du invända mot behandlingen. Kommunen har då att bedöma om kommunen har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker utifrån rättsliga anspråk.

Om du har frågor/funderingar eller kanske inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@lulea.se

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionenlänk till annan webbplats om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Kontakt

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom deras ansvarsområde.
Postadress: Barn-och utbildningsnämnden, Luleå Kommun, 971 85 Luleå
E-post: bufkansli@lulea.se, telefon växel: 0920-453000         

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
Barn-och utbildningsnämnden har ett dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är:
Postadress: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå
E-post: dataskyddsombud@lulea.se