Så går ett möte till

Ett sammanträde i kommunfullmäktige börjar med upprop av vilka ledamöter som är närvarande. Därefter är det dags att ta upp de ärenden som fullmäktige ska besluta om. I debatten kan alla ledamöter delta.

Nya motioner, nya medborgarförslag och nya interpellationer redovisas och behandlas först. Därefter behandlas ärenden i den turordning som de tagits upp i kungörelsen.

Fullmäktige kan besluta att ett ärende ska skjutas upp, bordläggas. Ärendet ska då tas upp i oförändrat skick vid nästa sammanträde. Ärendet kan även återremitteras. Frågan ska då utredas ytterligare innan fullmäktige fattar beslut.

För att kunna fatta beslut i ett ärende måste en majoritet av ledamöterna rösta ja till förslaget. Sedan ska beslutet genomföras. Det sker genom att det lämnas vidare till en nämnd eller ett bolag. Det är tjänstemännen på nämndens förvaltning som får i uppdrag att utföra beslutet. Politikerna i kommunfullmäktige säger vad och varför något ska göras. De anställda i kommunen säger hur det ska göras och ser till att det blir gjort.