Så fungerar kommunen

Luleå kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda. Läs om att vara förtroendevald.

Politiska ledningen

Den politiska ledningen i Luleå kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Luleå kommun har elva politiska nämnder, kommunstyrelsen medräknad. Det finns nio förvaltningar varav tre förvaltningar sorterar under kommunstyrelsen. I förvaltningarna arbetar tjänstemän. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen. I vår politiska ordlista kan du läsa hur det politiska arbetet praktiskt går till.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.