Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 29 november 17 ärenden. Däribland ombyggnad av Stadsparken, vattentorn i Sörbyarna samt detaljplan för Norra hamn.

Ombyggnad av Stadsparken

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet godkänner investeringsbudgeten för ombyggnad av Stadsparken med 18 miljoner kronor samt beviljar igångsättningstillstånd. Parken ska bli mer tillgänglig, attraktiv och trygg. Ombyggnationen ska också leda till lägre driftkostnader samt ett mera rationellt underhåll. Målet är att den nya parken ska invigas 2021 i samband med att Luleå fyller 400 år.

Vattentorn till Sörbyarna

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden ger igångsättningstillstånd samt godkänner omfördelning av investeringsmedel för byggande av två vattentorn i Måttsund och Antnäs. Syftet är att säkerställa vattenleveransen till Sörbyarna. Kostnaden beräknas till 39 miljoner kronor.

Projektet upphandlas under första halvåret 2019 och ska vara färdigställt under första halvåret 2021.

Detaljplan för Norra hamn

Stadsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplan för Norra hamn. Syftet med detaljplanen är att pröva nytt användningsområde för hamnen när det gäller exempelvis turbåtstrafik, gästhamn, bryggor och utbyggnad av kaj. Det ska också göra det möjligt för båtar med t ex restaurang-, kultur- eller nöjesverksamhet att angöra hamnen under längre tid.

Ny detaljplan är en förutsättning för att kunna göra nya eller förlänga befintliga arrendeavtal samt möjliggöra för permanenta bygglov.

Se alla ärenden