Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar och bygger för ett framtida Luleå samt underlättar allas vardag och ser till att vi har en grön stad, vägar att köra på och trevliga fastigheter att verka i.

Detta innebär att stadsbyggnadsförvaltningen har många avdelningar med unik kompetens.

Chef för stadsbyggnadsförvaltningen är Helén Wiklund Wårell

Telefon: 0920-45 30 00

E-post stadsbyggnadsförvaltningen:
stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

E-post miljö och bygg:
miljobygg@lulea.se

Öppettider

Bangårdsgatan 12, Södra Hamn

Receptionen
Bokade besök anmäls via en dator i entrén.

Receptionen är tidvis bemannad 07.00 - 16:00 måndag-fredag
Lunchstängt 12.00-13.00
Receptionen har alltid stängt klämdagar mellan helgdagar

Logementsgatan 3

Drift och underhållsavdelningen med fordonspark och verkstad har sina lokaler på Logementsgatan 3.

Öppet klockan 07.00 - 17.00 måndag-fredag.
Lunchstängt mellan kl 11.00-12.00

Mål 

Stadsbyggnadsförvaltningen har som mål att vara en nationell förebild för effektiv och attraktiv stadsbyggnad, att vara tillväxtskapande och möjliggöra en hög delaktighet.

Avdelningar


Stab

Staben är förvaltningens stöd- och resursfunktion inom ekonomi, personal, verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling, IT och kommunikation.

Staben utgör dels strategiskt stöd för förvaltningschefen men även ett operativt stöd för verksamheterna.

Staben ansvarar för att driva och samordna förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning samt leda förvaltningens service- och kvalitetsarbete.

Stabschef är David Johansson

Våra arbetsuppgifter

 • HR
 • Ekonomi / Controller
 • Verksamhetsplanering/Verksamhetsutveckling
 • IT/data/telefoni
 • Diariet/Arkiv
 • Kommunikation

Miljö och bygg

Kommunen har lagstadgade uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet samt plan och bygglagen som kommunfullmäktige uppdragit till miljö- och byggnadsnämnden att fullgöra. Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden är lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, plan och bygglagen, livsmedelslagen samt med vissa uppgifter enligt tobakslagen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, strålskyddslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Miljö- och byggnadsnämnden har dessutom fått i uppdrag att följa utvecklingen inom kommunen samt ta fram förslag och bereda de ärenden som påkallas. Vidare skall miljö- och byggnadsnämnden aktivt medverka i samhällsplaneringen och bidra med kompetens och erfarenhetsåterföring samt svara för kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft samt säkerställa och hantera kommunens medfinansiering av trygghetsboende.

Avdelningschef är Patrik Wallgren

Stadsplanering och infrastrukturdrift

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift har ansvaret för de tidiga skedena i samhällsbyggnadsprocessen. Avdelningen ska vara den naturliga första kontakten och ingången för externa investerare och utvecklare och kommer att hantera både stora och små projekt.

Ansvaret för kommunens operativa verksamhet för mark- och exploateringsfrågor (MEX) finns på avdelningen, vilket innebär att förhandla, upprätta och genomföra avtal för köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden samt övriga nyttjanderätter.

Avdelning stadsplanering ansvarar även för den fysiska planeringen, vilket innebär att planera stadens utveckling utifrån översiktsplanens intentioner. Ökad tillväxttakt ställer stora krav på att skapa och utveckla attraktiva livsmiljöer. Ett viktigt område är därför utveckling och utformning av det offentliga rummet.

Avdelningen har en avgörande påverkan på förutsättningar för bostadsbyggande och företagsetableringar vilket ställer höga krav på en effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Avdelningen består av kompetenser inom arkitektur, stadsplanering, trafik och park/grönstruktur. Avdelningen ansvarar för planarbetet och att utveckla en god samverkan med andra förvaltningar och avdelningar inom kommunen.

Avdelning som ansvarar för drift och underhåll inom områdena gata och park.

I avdelningens verksamhet ingår väsentliga inslag av kreativ och skapande karaktär i syfte att skapa mervärde, upplevelse och attraktion för våra medborgare och besökare. I avdelningens produktion ingår såväl egen som upphandlad verksamhet.

Avdelningschef är Tf Helena Sjaunja

Våra arbetsuppgifter

Investering och Geodata

Tillsammans med övriga verksamheter inom Luleå kommun ska avdelning Investering och geodata verka för att alla i Luleå kan leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region.

Vårt speciella ansvar är att vi utgör förvaltningens stöd och resurs inom geodata samt genomföra av bygg- och anläggningsprojekt (investerings- och exploatering) genom hela byggprocessen

Avdelningen tillhandahåller även stöd i konsult- och entreprenadjuridiska frågor och genomför, projekteringar, projekt- och byggledning samt kostnadskalkyler.

Vi samordnar inköpsstrategiarbetet, genomför upphandlingar och ser till att inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt.

Avdelningen består av stab samt två sektioner

 • Sektion Bygg- och anläggning
 • Sektion Geodata

Avdelningschef är Marianne Kalllin

Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service

Fastighetsavdelningen företräder kommunen som fastighetsägare och har som uppdrag att:

 • Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamheter genom ny-, om-, och tillbyggnad, förvärv samt inhyrning.
 • Förvalta det egna fastighetsbeståndet såväl som inhyrda lokaler, ca 660 000 m², så att ingen kapitalförstöring uppstår. Detta uppnås genom effektiv upplåtelseprocess, upprätta underhållsplaner, drift samt skötsel och tillsyn.
 • Vi ska vid verksamhetsförändringar samt nya teknik- och miljökrav kunna anpassa det egna fastighetsbeståndet i nära kontakt med brukarna för ett effektivt och flexibelt användande av lokaler.
 • Avveckla lokaler med affärsmässighet och miljötänkande till totalekonomiskt bästa resultat genom övergångsuthyrning, försäljning och rivning.

Detta gör vi i samverkan med kommunens övriga verksamheter på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt genom hög kompetens i organisationen.

Avdelningschef är Jan Lundberg

Sidan uppdaterades den 25 oktober 2023