Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stadsutveckling, ramavtal, Norrbotniabanan

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden, bland annat att kommunen förvärvar två fastigheter på Porsön, detaljplanändring för områden i centrum och Gammelstad samt medel till Norrbotniabanan.

Fastighetsförvärv för brandstation

Kommunen avser att köpa två fastigheter på Porsön för att kunna flytta dit brandstationen med SOS Alarm. Ett detaljplanarbete pågår för ett område i Porsödalen/Ytterviken med syfte att samlokalisera flera kommunala verksamheter inklusive brandstation och SOS Alarm.

Kvarteret Risslanlänk till annan webbplats planeras även rymma återvinningscentral och -marknad samt en ny anläggning för drift och underhåll. Stadsbyggnadsförvaltningen har med fastighetsägaren Renen KB kommit överens om ett pris på 22,5 miljoner kronor för de två tomterna. Kommunfullmäktige ska godkänna förvärvet.

Uppdrag till detaljplanändringar

En ny detaljplan ska tas fram för kvarteren Gamen 7 och 21. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för ytterligare en våning i Gamen 21 där företaget Nåiden planerar att bygga bostäder samt att skydda den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Lignellska huset i Gamen 7.

För ett område i Gammelstad ska detaljplanen ändras så att köpet till Hemsö kan genomföras. Enligt gällande detaljplan måste kommun, landsting eller stat vara huvudman. På fastigheten Stadsön ligger Ingridshems vård- och omsorgsboende som ingick i försäljningen av samhällsfastigheter till Hemsö.

Tillägg i ramavtal med Rikshem

Kommunfullmäktige ska besluta om ett tillägg i avtalet med Rikshem att det är den kommunala marktaxan som gäller när Rikshem köper mark av kommunen. I ramavtalet som undertecknades 2015 står att markpriset ska bestämmas genom två auktoriserade värderingsfirmor. Under våren 2016 har kommunen beslutat sin nya marktaxa vid försäljningen och det är den som gäller vid alla kommunala försäljningar.

Satsning till Norrbottniabanan

För att fortsätta påverkansarbetet för en utbyggd järnväg mellan Umeå och Luleå satsar Luleå kommun sammanlagt 1,4 miljoner kronor. Summan avser perioden 2017-2020 för projektet Tillväxtspår med Norrbotniabanan där kommuner, regioner och företag i Norrbotten och Västerbotten samarbetar för att få in Norrbotniabanan i den nationella transportplanen.

Inget bidrag till fiber

Fiberföreningen i Prästholm/Orrbyn får inte ekonomiskt stöd för egen utbyggnad av bredband. Föreningen har sökt bidrag från kommunen för att i egen regi bygga ut fibernätet. Kommunen kan inte ge direkt bidrag till föreningar eller företag för fiberutbyggnad. Företaget Zitius har visat intresse för att bygga fibernät i Råne älvdal.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56