Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetsmiljön för Bergnäsets hemtjänst ses över

Socialförvaltningen har fått in en begäran om åtgärd enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen gällande Bergnäsets hemtjänst. Förvaltningen kommer att vidta åtgärder med anledning av det som framförts och även föra en dialog med kommunalarbetareförbundet kring det fortsatta arbetet.

Men redan nu har socialförvaltningen beslutat om ett utökat chefsstöd där man stärker upp den operativa ledningen av Bergnäsets hemtjänst. Dessutom kommer bemanningen att förstärkas så långt det är möjligt.

Långsiktigt innebär det att ett mer långsiktigt hälsofrämjande arbete startas efter semestrarna. Detta kommer att vara ett prioriterat och viktigt arbete. Arbetet innebär att en särskild plan för hälsofrämjande arbete kommer att tas fram inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För närvarande pågår även en översyn av hur resursförstärkning för planering kan genomföras. Gällande rutiner för prioritering ses över för att på ett ännu bättre sätt kunna stödja personalen i det dagliga arbetet och vid hög arbetsbelastning. Även delegationer ses över för ytterligare säkra kvaliteten i verksamheten.

Ytterligare information lämnas av Johan Runelöf, mobil 072-5607398