Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO kritiserar kommunen för bristande dokumentation, planering och uppföljning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå kommun för brister i dokumentation, planering och uppföljning av vård och behandling hos en patient som bidrog till en allvarlig vårdskada. Händelsen inträffade förra hösten. Kommunen har sedan dess satt in en rad åtgärder för att motverka liknande händelser och IVO är nöjd med de åtgärder som vidtagits.

Ärendet gäller klagomål enligt patientsäkerhetslagen, PSL, avseende brister i såromläggning av trycksår och behandling av högt blodsocker hos tablettbehandlad diabetiker vid ett av kommunens vård - och omsorgsboende.

Luleå kommun anmälde själv händelsen enligt lex Maria hösten 2016 och har sedan dess vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. I februari 2017 meddelade IVO att ärendet avslutas då de var nöjda med de åtgärder som kommunen satt in. IVO har sedan dess även tittat på händelsen utifrån anhörigs anmälan och väljer då att kritisera kommunen för själva händelseförloppet.

– Vi ser allvarligt på händelsen och jobbar med att kontinuerligt följa upp de åtgärder vi har vidtagit det senaste året, säger Åsa Heikkilä som är områdeschef för vård och omsorg.

Åtgärder som vidtagits:

  • Arbeta med att göra riskbedömningar samt åtgärdsplaner tillsammans i teamet.
  • Uppdaterat rutinen för överrapportering mellan sjuksköterskorna.
  • Teamträffar varje vecka där enhetschef och sjuksköterska tillsammans går runt på alla enheter, ger aktuell information, svarar på frågor, guidar/handleder omvårdnadspersonalen.
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utvidgar granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentation.
  • Vidtagit åtgärder vid schemaläggning som ska stärka kontinuiteten för omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
  • Utbildningsinsatser till undersköterskorna i syfte att höja kompetensen.

Kontakt
Lena Kruse, verksamhetschef vård och omsorg, 0920-45 58 87