Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut för nämndens arbetsutskott

Den 14 september behandlas 16 ärenden för beslut vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. I Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut finns bland annat Internbudget 2018, Samordnad resurseffektiv sommaröppen verksamhet och ny organisation för Kultur- och miljöskolan.

Internbudget 2018
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar förslag till en balanserad budget för 2018, som uppgår till 1 716 733 tkr. I förslaget har hänsyn tagits till effektiviseringsåtgärder med 36,5 mkr. I dessa ingår bland andra översyn av nuvarande elevpeng i grundskolan, organisation av Kultur- och miljöskolan, effektivare utnyttjande av elevdatorer i både grundskolan och gymnasieskolan. Digitaliseringen beräknas ge ekonomiska effekter genom minskad kostnad för kopiering inom alla verksamheter.

Samordnad resurseffektiv sommaröppen verksamhet
Genom att samla sommaröppen verksamhet (förskola och fritidshem) i gemensamma lokaler och på 3-5 geografiskt utspridda platser, kan kostnaderna reduceras samtidigt som servicenivån är fortsatt god.

Införa två stängningsdagar under året i fritidshemsverksamheten
Grundskolan föreslår att införa två stängningsdagar i fritidshemsverksamheten.
Med två stängningsdagar kommer behovet av vikarier i verksamheten att minska.
Det gynnar verksamhetens kvalitet och utveckling, personalens möjligheter till kompetensutveckling samt barnens behov av kontinuitet genom färre vikarier i övrigt under året. För att säkerställa möjlighet till plats för vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg kommer alltid ett fritidshem i området att kunna ta emot.

Revidering av elevpeng i grundskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en förändring i grundskolans resursfördelningsmodell avseende elevpengen. Förslaget innebär att förvaltningen minskar på resurser avsatta för vikarier och drift, bland annat för kopiering. I stället satsas resurserna på grundbemanning, klassindelad undervisning och oplanerad korttidsbemanning. Utgångspunkten när det gäller fördelning av resurser är barn och elevers behov.

Översyn och kvalitetssäkring av förskolans barnpeng
Utifrån genomförd översyn föreslår barn- och utbildningsförvaltningen anpassa nuvarande barnpeng, totalt motsvarande 2 mkr. Analysen visar att nuvarande barnpeng täcker kostnaderna och det finns ett effektiviseringsutrymme (i snitt cirka 600 kr på årsbasis per barnpeng). Barngruppernas storlek påverkas inte.

Organisation av Kultur- och miljöskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Kulturskolan får ett utökat uppdrag att arbeta med hållbar utveckling samt att Miljöskolan organiseras under Kulturskolans organisation och budgetram. Det utökade uppdraget möjliggörs genom att den kompetens och verksamhet som finns vid Miljöskolan införlivas inom Kulturskolans verksamhet och att ledning och administration är samorganiserade. Samorganisering av dessa verksamheter, med bibehållen ambitionsnivå och fortsatt god kvalitet, ingår som del i förvaltningen förslag till Internbudget 2018.

Löneavdrag för pedagogiska luncher
Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder pedagogisk personal att äta kostnadsfritt om det sker i ett pedagogiskt syfte och tillsammans med barn/elever. Den personal som berörs arbetar till största delen i förskolan och i grundskolan. Även enstaka personal i gymnasiet berörs.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås utreda konsekvenserna av att införa löneavdrag för pedagogiska måltider i grundskolan och gymnasieskolan.

Medborgarförslag om bättre tillgång till äventyrshallen i Hälsans hus
Ett medborgarförslag om att kommunens invånare på ett bättre sätt ska få tillgång till Äventyrshallen i Hälsans hus har kommit in. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget. Detta med grund av barn- och utbildningsförvaltningen samt fritidsförvaltningen fortsätter det pågående arbetet för medborgares ökade tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar.

Se alla 16 ärenden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kontaktperson
Maarit Enbuske, Tf skolchef
0920-45 31 21