Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sponsring, planuppdrag, oegentligheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden, bland annat kommunens sponsringspolicy, planprogram för Mjölkuddens centrum och en undersökning om hur unga upplever Luleå.

Arbetsutskottet informerades om en undersökning som i september tillfrågade över 400 inflyttade och utflyttade Luleåbor i åldern 18-35 år om deras syn på Luleå. Det är den ålder där 90 procent väljer sin bostadsort. En rapport från Umeå universitetlänk till annan webbplats har visat att andelen kvinnor i familjebildande ålder i Luleå är betydligt lägre än i Sverige i genomsnitt.

Redovisning: oegentligheter

Arbetsutskottet informerades om misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningenlänk till annan webbplats som en internutredning har visat. Stadsbyggnadsnämnden kommer på sitt nästa sammanträde diskutera hur internkontrollen kan förbättras för att förebygga korruption.

Luleå kommun har tidigare bestämt att inrätta en visselblåsarfunktionlänk till annan webbplats på webben. Den möjliggör för alla anställda inom kommunen och de kommunala bolagen att slå larm om allvarliga missförhållanden utan att frukta repressalier.

Mjölkudden: nytt planuppdrag

Stadsbyggnadsnämnden ska få uppdraget att upprätta ett planprogram för Mjölkuddens centrum. Bakgrunden är att flera aktörer vill bygga sammanlagt 200-250 bostäder, främst små hyreslägenheter. Detaljplaneprogrammet ska utreda möjliga alternativ och ge förslag på lämplig exploatering som även tar hänsyn till fortsatt va-utbyggnad.

Stadsutveckling: markanvisning och friköp

Kommunstyrelsen beslutar att flytta markanvisning för kvarteret Svanen från MAF Fastigheter till dotterbolaget Färjeläget. Detta för att bygga flerbostadshus på Gültzauudden. Ett förslag på markanvisningsavtal som ställer krav på byggaktören har tagits fram. Byggaktören ska ta fram ett gestaltningsprogram där bebyggelsen tar hänsyn till befintlig kulturmiljö. Dessutom ska aktören ordna och bekosta flytten av multisportplanen i området till en annan plats.

HSB ansöker om att få friköpa en fastighet på Bergviken som är bebyggd med parhus med totalt 44 bostäder. Köpeskillingen uppgår till 7,9 miljoner kronor.

Sponsring: policy och riktlinjer

Kommunfullmäktige föreslås besluta om sponsringspolicyn som ska gälla för kommunkoncernen. Sponsringsriktlinjer för kommunen har reviderats. Luleå kommun sponsrar organisationer och företag i syfte att stärka varumärket Luleå och attrahera kvalificerad arbetskraft, företag och besökare. Kommunrevisorerna påtalade efter en förstudie att kommunen saknade en policy och att riktlinjerna var inaktuella.

Bland övriga ärenden:

  • 300 000 kronor under 2018-2020 till ett projekt där företag inom stål- och gruvindustrin samarbetar med universitet för att utveckla tillverkningsprocesser.
  • 40 000 kronor till konferensen Social Innovation i Norr
  • 20 000 kronor till representationsmingel på en nordisk konferens för entreprenörskap
  • Avslag till finansiering av LAN-eventet Bossking

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande, 070–641 55 56