Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolan i Luleå tar fram strategi och handlingsplaner gällande nationella minoriteter i förskola och skola

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram strategi och
handlingsplaner, som ska ange riktningen för arbetet med nationella minoriteter. Strategin ska fastställas i början av 2018 och omfatta samtliga skolformer.

Arbetet med strategi och handlingsplaner ska vara flexibelt för att möjliggöra
inkludering av pågående förändringar inom nationella minoritetspolitiken och
eventuellt kommande förändringar i styrdokument.

– Vi vill vara väl förberedda för att Luleå kommun från 1 februari 2018 även får
status som förvaltningsområde för samiska och meänkieli, säger skolchef Maarit
Enbuske.

Samtliga skolformer omfattas av strategin, som ska var klar att besluta i början av februari 2018. Handlingsplanerna blir individuellt anpassade för respektive
förskola/förskoleklass, grundskola och gymnasium och ska vara klara innan
vårterminens slut 2018. Förskola/förskoleklass är prioriterad verksamhet. Strategin beslutas av barn- och utbildningsnämnden, handlingsplaner av skolchefen.

En arbetsgrupp, som består av tjänstemän och utsedda representanter från
skolformerna samt Flerspråkscentrum och studieadministrationen, ansvarar för
arbetet med att ta fram strategin och handlingsplanerna.

– Det är en process som ska ske i samråd med företrädare från de nationella
minoriteternas intresseorganisationer, förklarar skolchef Maarit Enbuske. Det
är viktigt att föra förutsättningslösa samtal om strategins utformning och
handlingsplaneras innehåll. Alla förslag och önskemål ska beaktas.
Arbetsguppens arbete samordnas av chefen för Flerspråkscentrum.

Anne-Mari Angeria, kommunens samordnare för finskt förvaltningsområde:

– De nationella minoriteterna och minoritetsspråken utgör en del av det svenska
kulturarvet. Barnen är kulturbärarna som kan hålla minoritetsspråket och
kulturen levande och kan överföra kulturarvet vidare till nästa generation. Jag
är mycket positiv till att Barn- och utbildning har tagit ett helhetsgrepp om
frågan. Arbetet med strategin och handlingsplaner spelar en mycket viktig roll
för att tydliggöra hur Luleå kommuns förskolor och skolor arbetar med
säkerställa barns och elevers rättigheter enligt lagen om nationella
minoriteter.

Kontaktperson
Maarit Enbuske, skolchef, 0920-45 31 21