Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 28 januari sammanlagt 23 ärenden, bland annat följande:

Ny policy mot jäv, mutor och korruption

Kommunstyrelsen föreslås besluta om en ny policy mot jäv, mutor och korruption som ersätter de befintliga Etiska riktlinjerna. Policyn gäller för kommunens samtliga förvaltningar och förtroendevalda samt uppdragstagare vid Luleå kommun. Policyn beskriver hur man förebygger jäv, vad som räknas som mutor och otillbörliga gåvor och tjänster enligt gällande lagstiftning. Innehållet i policyn bygger också på de förbättringsområden som KPMG:s revisorer identifierade i granskningen av korruptionsförebyggande åtgärder i Luleå kommun, till exempel:

· tydligare anvisningar om hur misstänkta oegentligheter/överträdelser ska rapporteras, exempelvis genom visselblåsarfunktionen

· att medarbetare och uppdragstagare har en skyldighet att samarbeta med en utredning om misstänkta oegentligheter

· vart medarbetare och chefer kan vända sig för rådgivning angående mutor och jäv.

Unikt arbete med språk

Luleå kommun redovisar i sin årliga rapport arbetet med förvaltningsområden för de samiska språken, meänkieli och finska. För att stärka de nationella minoriteternas rättigheter samt minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, jiddish, romani chib trädde en ny lag i kraft den första januari som ålägger kommunerna utökade skyldigheter om information, samråd, förskola och äldreomsorg i minoritetsspråken. Från och med i höst startar en väsentlig tvåspråkig verksamhet i Charlottendals förskola, det innebär att nordsamiska, meänkieli och finska kommer vara normen i dessa barngrupper. Arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen är unikt i Sverige. Inom äldreomsorgen finns gott om finsk- och meänkielitalande personal.

Luleå kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 2013 och sedan ett år tillbaka även för de samiska språken och meänkieli.

Datacenter för rymdforskning

Luleå kommun ska anslå 500 000 kronor till ett projekt som ska undersöka förutsättningarna för att etablera ett datacenter för jordobservation i Norrbotten. Vid ett sådant center skulle rymdbaserade sensorer användas för att beskriva läget på jordytan, i haven och i atmosfären. En sådan situationsbild skulle bestå av stora datamängder och avancerade analysverktyg. Detta förväntas ge stor attraktionskraft för internationell utveckling. Datacentret kan tänkas placeras på flera orter, varav Luleå och Kiruna är de huvudsakliga orterna. Projektbudgeten uppgår till 3,3 miljoner kronor, ägare är Svenska Rymdaktiebolaget.

Se föredragningslista

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62