Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgarundersökning och internationellt arbete

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 23 ärenden, bland annat SCB:s årliga medborgarundervisning.

Högt och lågt när Luleåborna tycker till om kommunen

Luleås kultur- och fritidsmöjligheter får åter höga betyg av Luleåborna enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) senaste medborgarundersökning. Sämre betyg får bostäder och äldreomsorg.

När medborgarna får tycka till om kommunens verksamheter ger helhetsbetyget Luleå en 20:e plats bland årets 111 undersökta kommuner. Luleåborna är nöjdare än genomsnittet med 17 av 26 undersökta verksamheter. Luleåborna är bland annat mer nöjda än genomsnittet med kommunens kultur- och fritidsmöjligheter samt med gång- och cykelvägar. Sämre betyg än genomsnittet ger Luleåborna till bland annat äldreomsorg och bostäder. Bostäder får dock ett högre betygsindex jämfört med fjolårets undersökning. Att komma i kontakt med kommunen får även det ett lågt betyg i årets undersökning, vilket är en försämring från ifjol.

SCB:s medborgarundersökning fokuserar på tre områden; kommunen som en plats att bo och leva på, dess verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2018. 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor i åldrarna 18–84 år tillfrågades, varav 40 procent svarade. Luleå kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning sedan år 2006.

Internationella arbetet förstärks

En politisk styrgrupp tillsätts som samordnar, planerar och genomför insatser för stärkt internationell samverkan och kunskapsutbyte på politisk nivå. Arbetsutskottet informerades om att gruppen består bland annat av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordföranden och kommundirektören.

- Det internationella arbetet är av stor vikt för Luleås fortsatta utveckling och tillväxt. Internationalisering är ett prioriterat område. Vi ska nu förstärka arbetet med att bygga relationer internationellt för att få investeringar och etableringar till Luleåregionen, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Arbetet ska även bidra till att öka ungas demokratiförståelse.

Arbetsutskottet ställde sig bakom Policyn mot jäv, mutor och korruption, projektet Global Watch samt årsrapporten för förvaltningsområden som vi skrev om i ett tidigare pressmeddelande.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62