Projekt, samverkan

Internationellt arbete

Luleå kommun bedriver ett omfattande internationellt samarbete för att stödja näringslivet, utveckla kommunens egen verksamhet och fördjupa demokratins funktionssätt.

Landsbygdsutveckling

När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela kommunen starkare. Därför satsar vi på landsbygdsutveckling i Luleå. Tillsammans med våra byautvecklingsgrupper har Luleå kommun en gemensam vision om hur en levande landsbygd ska se ut i framtiden.

Nationella minioriteter och minioritetsspråk

Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddish. Även variteter av dessa språk omfattas.

Tillgänglighet

I Luleå arbetar vi med underlätta för alla att vara med och forma Luleå, ett öppet samhälle med mångfald i alla dess former, ett attraktivt centrum och bra boendealternativ. En bredd i kultur och i fritidslivet ska ge möjlighet till ett aktivt liv.

Tillväxtprogram

Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Förutsättningen för en ökad tillväxt är ett gott samarbete mellan näringsliv, samhälle och universitet.

Värdegrund

Vi skapar ett attraktivt Luleå. Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter. Värdegrunden utgör en plattform för att nå uppsatta mål.


 

Samordningsförbundet Pyramis i Luleå

Samordningsförbundet Pyramis är en samanslutning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Luleå Kommun och Norbottens läns landsting. Arbetet leds av en styrelse med representanter från parterna. Pyramis uppdrag är att genom de gemensamma insatserna underlätta för arbetslösa personer i Luleå att återgå till eller närma sig arbete/studier. Personerna har behov av insatser från minst två av parterna.

Klichéprojektet

Klichéprojektet är en del av det nationella Kulturarvslyftet som är en arbetsmarknadspolitisk satsning 2012-2014.

Romano Tšiviba/Romskt Liv

Har som syfte att med hjälp av kompetenshöjning, skapande av en tydlig struktur för kommunal tvärsektoriell samverkan, utveckling av nya metoder och genom att engagera och utbilda förebilder hos huvudmålgruppen ska romer i Luleå försäkras likvärdiga förutsättningar i livet som den som är icke rom.

POP-UP av unga för unga

Tillväxtverket har beviljat Luleå kommun medel för att genomföra projektet POP-UP av unga för unga under perioden 140201–141031.

Målet är att fler unga ska starta företag men även skapa broar för samarbete mellan redan befintliga aktörer som arbetar med ungas idéutveckling.

EU-projekt

Vi driver och deltar i en rad EU-projekt. EU-projekt är sådana utvecklingsprojekt som drivs inom ramen för och finansieras av olika fonder och program inom EU.

VÅGAlänk till annan webbplats

VÅGA är ett EU-projekt där unga arbetssökande och näringslivet möts för att tillsammans skapa nya arbetstillfällen. Med målet att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden

Ny mötesplats för unga i Luleå

Utifrån resultatet i förstudien ”Fryshuset Luleå” samt Fritidsförvaltningens utredning kring ”Ungdomens hus” bedöms det finnas ett behov hos unga, mellan 16-29 år i Luleå, av en central mötesplats. För att Luleå kommun ska få en bild av vad en mötesplats för unga skulle kunna innebära och kunna ta beslut i frågan om ett eventuellt uppförande, behövs ett konkret beslutsunderlag. Själva underlaget bör vara en genomförandeplan som ger svar på frågor som t.ex. lokal, organisering och finansiering. Denna genomförandeplan har projektet ”Ny mötesplats för unga i Luleå” som uppdrag att ta fram och presentera under våren 2015, till förvaltningschefer och politiken.

UTAN -unga i arbete i norr

Unga Till Arbete i Norr upphörde som projekt 2013-12-31 och övergår nu i den ordinarie verksamheten på arbetsmarknadsavdelningen under arbetsnamnet Ungdomsspåret. För mer information om Ungdomsspåret kontakta:

Vera Westerlund
E-post: vera.westerlund@amf.lulea.se
Tfn: 0920-45 30 00