Olycksförebyggande

För att skapa ett samhälle som störs så lite som möjligt av olyckor gäller det att arbeta olycksförebyggande. Luleå kommun bedriver därför ett omfattande olycksförebyggande arbete på alla förvaltningar och i alla kommunala bolag.

För att göra Luleå till en säker kommun fastställer kommunfullmäktige vart fjärde år handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Det är ett program för olycksförebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har för några år sedan utsett Luleå kommuns förebyggande handlingsprogram till "exempelprogram" i en vägledningen till landets kommuner. Dessutom har företrädare för kommunen deltagit i en seminarieserie runt om i landet för att berätta om hur vi arbetar förebyggande.

Några andra exempel på kommunens olycksförebyggande arbete

Risk- och säkerhetsavdelning

För att få ett helhetsgrepp över kommunens risk- och säkerhetsfrågor finns en risk- och säkerhetsavdelning. Avdelningen, som finns på räddningstjänsten, arbetar bland annat med frågor som rör civilt försvar, riskhantering, försäkringar, säkerhetsskydd och krisberedskapsplanering. Här arbetar säkerhetschef, två säkerhetssamordnare och försäkringssamordnare. 

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Från och med september 2015 har Luleå kommun tjänsteperson i beredskap (TiB) som bland annat ska samordna det initiala arbetet vid en händelse och vid behov kalla den kommunala krisledningsroganisationen.

IT

Kommunens verksamhet är mycket beroende av att IT-systemen har en hög driftsäkerhet. Därför finns sedan länge en väl fungerande säkerhet i verksamhetssystemen och i den tekniska driftmiljön.

Automatlarm

Kommunen har automatiska brandlarm på nästan alla förskolor och skolor samt på boenden inom socialförvaltningen, t ex äldreboenden, boenden för funktionshindrade och utvecklingsstörda. Det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB har utrustat alla sina 11 400 lägenheter med brandvarnare.

Tillsyn

Räddningstjänsten gör ungefär 350 tillsyner varje år. Lagen om skydd mot olyckor säger att ansvaret för brandförebyggande arbete ligger på husägaren.

Utsatta arbetsplatser

På utsatta arbetsplatser har ett särskilt säkerhetstänkande genomsyrat verksamheten. Socialförvaltningen har t ex sluss för besökare, skottsäkert glas i receptionen, personlarm, passagesystem och kameraövervakade lokaler.

Utbildning

Räddningstjänsten utbildar över 3 500 personer per år vid Räddningstjänstens utbildningscentrum (brandövningsfältet) på Hertsön, via studiebesök och olika evenemang på stan. Dessutom finns utbildning i krishantering internt i kommunen.

Samarbetsavtal

Det finns ett samarbetsavtal med räddningstjänsterna i Norrbotten. Vid större bränder och olyckor eller extraordinära händelser hjälps de olika räddningstjänsterna åt för att lösa problemet.