Säkerhetsskydd och hot

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddet rör kommunens uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Säkerhetsskyddet omfattar bland annat frågor som rör rikets säkerhet och uppgifter för att ha ett tillfredsställande skydd i kommunen.

Det traditionella säkerhetsskyddsarbetet innefattar tillträdesbegränsning, informationssäkerhet, säkerhetsprövning, utbildning och kontroll. Luleå kommun har därför ett samarbete med säkerhetspolisen som i sitt tillsynsansvar arbetar med kommuner och andra myndigheter i säkerhetsskyddsarbetet.

Luleå kommuns säkerhetschef är även säkerhetsskyddschef. E-post: sakerhet@lulea.se

Hot mot förtroendevalda och kommunalt anställda

När förtroendevalda hotas på grund av sina politiska ställningstaganden och beslut är det också ett hot mot vårt demokratiska samhälle.

Hot mot politiker är något som inte ska accepteras. Inte heller ska vi acceptera hot mot kommunalt anställda. De som känner sig hotade eller har blivit hotad ska alltid kontakta sin chef för att med denne diskutera den fortsatta handläggningen. Säkerhetschefen bör kopplas in vid allvarliga hot.

Luleå kommun har en skrift som ger anställda och förtroendevalda vägledning om hur man förebygger hot och våld och hur man ska agera om man blir hotad. Hot mot politiker och anställda är också en arbetsmiljöfråga och ska enligt arbetsmiljölagen alltid polisanmälas. Anmälan om hot ska även göras till Arbetsmiljöverket.