Klagomål mot kommunal utbildning

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Klagomålshanteringen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Av 4 kap. 7 § skollagen framgår att om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Luleå kommun har som mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. Alla som arbetar inom kommunens pedagogiska verksamhet har som målsättning att barn och ungdomar ska möta en verksamhet av högsta kvalitet där kunskaper, utveckling och studiero är i fokus. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Så här gör du:

1. Om du har klagomål vänder du dig först till personalen i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår kan du gå vidare. Om du anser att problemet är allvarligt bör du vända dig direkt till rektorn.

2. Om kontakten med personalen inte leder till att problemet löst sig vänder du dig till ansvarig rektor. Det är rektorn som ansvarar för och beslutar om frågor som rör förskolans/skolans dagliga verksamhet och inre organisation.

3. Om du har framfört klagomålet till personalen och/eller rektor och du anser att problemet finns kvar kan du skicka ett skriftligt klagomål till barn- och utbildningsnämnden. För skriftliga klagomål kan du använda barn- och utbildningsförvaltningens e-tjänst för klagomål, se formuläret nedan.

Genom att skicka in skriftligt klagomål så godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din klagomålsanmälan blir en allmän handling (läs mer under formuläret).

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, (GDPR)
Återkom till mig efter handläggning (återkoppling) * (obligatorisk)
Återkom till mig efter handläggning (återkoppling)

Kontaktuppgifter anges av dig som vill ha återkoppling:
Kontaktuppgifter anges av dig som vill ha återkoppling:
Efter att du skickat in skriftligt klagomål

4. Klagomålet handläggs skyndsamt. Vår målsättning är att du ska få svar på ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. Om handläggningen tar längre tid kontaktar vi dig. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Om du vill vara anonym utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

Återställ
Ditt skriftliga klagomål blir en allmän handling
Återställ
Om problemet kvarstår
Återställ
Sammanställning av inkomna klagomål
Återställ
Frågor om klagomålshanteringen