Viktiga datum

I mars månad

Valmyndigheten skickar ut brev till medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige. Brevet innehåller information om hur de som vill rösta i Sverige ska göra för att anmäla sig till röstlängden.


11 april

Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet.

Alla röstberättigade som har utvandrat från Sverige men som ska finnas kvar i den svenska röstlängden ska ha fått sina utlandsröstkort.

26 april

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register denna dag. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

Sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden. Det är också sista dag att begära att bli borttagen från den svenska röstlängden för dem som vill rösta i något annat EU-land.

2 maj

Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunker och pågår under olika lång tid.


Första dag som en budröst får göras i ordning.

8 maj

Förtidsröstningen startar i Sverige. Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

14 maj

Om en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen enligt vallagen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.

26 maj

Valdag - Vallokalerna har öppet 08.00-21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Resultatet kommer att visas på val.se.

27 maj

Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Räkningen tar cirka en vecka.

29 maj

Valnämnderna påbörjar den preliminära rösträkningen av förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen. Den avslutas senast den 30 maj.

Resultat är preliminärt och publiceras på val.se. Rösterna lämnas sedan till länsstyrelsen som räknar dem igen.

Cirka en vecka efter valdagen

Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare. Valet avslutas genom att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och webbplats.

10 dagar efter att valet har avslutats

Den som vill överklaga valet ska senast inom tio dagar efter att valet avslutades lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden.