Brandfarlig och explosiv vara

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt. Regelverket är omfattande och ställer höga krav på hanteringen. I samband med själva hanteringen krävs även tillstånd i enlighet med lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen gäller all sorts hantering, överföring och import.

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara avses explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Läs mer, under rubrikerna brandfarlig vara eller explosiv vara i menyraden till höger, om vad det innebär för dig som söker tillstånd.

Förändringar gällande explosiva varor

Räddningstjänsten har övertagit tillståndsgivning och tillsyn över explosiv vara från Polismyndigheten. Detta innebär att du som ansöker om tillstånd till förvärv och innehav, förvaring, handel, överföring (inom Sverige) av explosiv vara samt godkännande av föreståndare ska ansöka om detta hos Räddningstjänsten i Luleå kommun.

Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

En annan stor förändring som skett är att nya föreskrifter om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Föreskrifterna började gälla den 1 oktober 2013.

I föreskrifterna framgår det om hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. De verksamheter som inte behövt tillstånd tidigare men nu omfattas av de nya föreskrifterna har ett år på sig att söka tillstånd. Läs mer om detta under rubriken brandfarlig vara.​

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för tillstånd. Avgiftens storlek varierar utifrån hanteringens omfattning och komplexitet.

Lästips

Mer information inom lagstiftningsområdet brandfarlig och explosiv vara hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, hemsidalänk till annan webbplats.

MSB har även publicerat en handbok i hur explosiva varor ska förvaras som du kan läsa och ladda nerlänk till annan webbplats.