Brandfarlig vara

Vad är brandfarlig vara?​

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser är gaser som kan antändas i luft vid normala förhållanden (20 °C, 1 atm). Exempel på brandfarliga gaser är metan (biogas, naturgas, LNG), vätgas, propan, butan, acetylen och ammoniak (gasol är en blandning av propan och butan).

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C. Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan den kan antändas. Är temperaturen lägre innebär detta att vätskan inte avger tillräckligt med ångor. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, spolarvätska, aceton, lacknafta, tändvätska, diesel och oljefärg. Flampunkten finns redovisad i produktens säkerhetsdatablad.

Brandreaktiva varor är sådana ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Brandreaktiva varor är ämnen som reagerar våldsamt vid en brand eller som kan utveckla en brand genom att den reagerar av sig själv. Exempel på brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammonuimnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Tillstånd för brandfarlig vara

Tillstånd krävs i vissa fall för att hantera och förvara brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

Hantering som inte är tillståndspliktig enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan vara anmälningspliktig enligt Miljöbalken (1998:808).

Sedan den 1 oktober 2013 gäller en ny föreskrift (MSBFS 2013:3öppnas i nytt fönster) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Vissa befintliga verksamheter som tidigare varit undantagna från tillståndsplikt är nu tillståndspliktiga. Dessa verksamheter har ett år på sig att söka tillstånd, det vill säga till senast den 1 oktober 2014. Tillstånd meddelade enligt äldre föreskrifter gäller under den tid som står angiven i tillståndet.

Förändringar i nya föreskrifterna

Nya tillståndsgränser (inom parantes tidigare gräns), se även i tabellen nedan.

 • Tillståndsplikt för gas inom publik verksamhet är 2 liter (0 liter).
 • Tillståndsplikt för gas vid icke yrkesmässig verksamhet är 10 liter (5 liter).
 • Tillståndsplikt för vätska yrkesmässig, ej publik, är 500 liter (250 liter).
 • Aerosoler är tillståndspliktiga.

Tillstånd söks på särskild blankett hos räddningstjänsten i Luleå kommun då mängden överskrider följande mängder (se tabell nedanför).

Ny definition publik verksamhet:

 • Hantering i verksamhet dit allmänheten har tillträde till någon del (till exempel utställningar, försäljningsställen, skolor, allmänna sammankomster med mera).
 • Tidigare: festivaler, teatrar, restauranger, skolor, sportarrangemang, utställningar, varuhus, vårdinrättningar och dylikt.

Hantering under begränsad tid är nu tillståndspliktig om tillståndsgränserna överskrids. Tidigare kunde dessa verksamheter anmäla hanteringen till räddningstjänsten istället för att söka tillstånd. Exempel på sådana verksamheter finns nedan.

 • Byggarbetsplats/anläggningsarbete
 • Underhåll/reparation
 • Publik verksamhet

Förvaring av brandfarliga vätskor i mark betraktas som hantering utomhus.

Flampunkt (över eller upp till 60 grader) ersätter klassindelning.   

Undantag från tillståndsplikt

 • Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.
 • Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst 50 ml (till exempel tändare, spritpennor, nagellacksflaskor och mindre sprejburkar).
 • Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 grader som hanteras i lantbruksverksamhet.
 • Köldmedium i enhetsaggregat som väger mindre än 30 kg. Exempel på brandfarliga köldmedium är ammoniak, propan, butan och isobutan.
 • Brandfarliga vätskor som finns i köldbärarsystem, till exempel vattenlösning av etanol och isopropanol.
 • Distributionssystem för gas. Framtida föreskrifter kommer ställa krav på att distributören måste försäkra sig om att mottagaren av gasen har en säker anläggning.
 • Ammoniak.
 • Vissa gasblandningar.
 • Vissa brandfarliga vätskor (till exempel färg med högt vatteninnehåll och vattenbaserade rengöringsmedel).

Handbok

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har utgivit en handboköppnas i nytt fönster om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Handboken anger vilken typ av hantering av brandfarliga gaser och vätskor som är tillståndspliktig. Utöver detta ger handboken vägledning i hur man söker tillstånd och vilka handlingar som behöver bifogas en ansökan samt vilka krav som gäller vid tillståndspliktig hantering. Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller ej.

Anmälan om föreståndare​

För hanteringen ska det utses två föreståndare. Dessa ska anmälas till räddningstjänsten vilket görs på samma blankett som tillståndsansökan vid ny ansökan.

Om du redan har ett giltigt tillstånd kan du anmäla nya föreståndare via en särskild blankett.öppnas i nytt fönster

Ansökan

Här hittar du ansökningsblankettlänk till annan webbplats för tillstånd till hantering av brandfarlig vara.​

Handläggning av ansökan​

Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. Med i blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är. Icke kompletta ansökningshandlingar kan medföra att tillstånd blir försenade eller avslås. Korrekta handlingar ska ha inkommit enligt överenskommelse.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att göra en granskning av de handlingar du skickat in för att se att ansökan är komplett. Vi kontrollerar bland annat att den som ska ansvara för hanteringen (föreståndaren) kan styrka att han eller hon har rätt kunskaper och i övrigt kan anses lämplig att hantera brandfarliga varor. För att du ska kunna hantera brandfarliga varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna.

Om ansökan gäller nytt hanteringstillstånd kommer vi att göra en avsyning av hanteringen och lokalerna innan tillstånd ges. Du som söker tillstånd kontaktar räddningstjänsten för att boka en tid för avsyning när allt är i ordning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd enligt lagstiftningen. Vi kontrollerar även att hanteringen av de brandfarliga varorna kommer att ske enligt det som angivits i ansökan.

Tillståndsbevis ges när ansökan är komplett och handläggaren har den information som behövs för att fatta beslut i ärendet. Enligt 17 § i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska beslut meddelas senast inom tre månader efter det att en fullständig ansökan inkommit.

Tillsyn

Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn över hantering av brandfarlig vara. Tillsyn sker med regelbundet intervall, beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt beviljat tillstånd och att lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande föreskrifter och allmänna råd efterlevs.

Brandfarlig vara i hem- och fritidsmiljö

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram information om brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt information om gasol för hem och fritidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs gärna dessa för att lära dig mer om hur du ska hantera dessa produkter hemma hos dig.

Ytterligare information

Läs mer om brandfarlig vara på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsidalänk till annan webbplats.