Explosiv vara

Tillstånd för explosiv vara

Räddningstjänsten i Luleå kommun handlägger tillstånd och utövar tillsyn över explosiva varor i Luleå kommun. Detta innebär att om du söker tillstånd till förvärv och innehav, förvaring, handel, överföring (inom Sverige) av explosiv vara samt godkännande av föreståndare ska du vända dig till räddningstjänsten.

Tillstånd till användning av sprängämnen (enligt ordningslagen) och viss användning av pyrotekniska varor söker du även i fortsättningen hos Polismyndigheten.  

Tillståndstyper​

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Beroende på den verksamhet du ska bedriva kan du behöva söka flera typer samtidigt.

Förvärv och innehav

Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:

  • Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt, till exempel vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
  • Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Förvaring

Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.

Handel

Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, till exempel om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring

Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande av ny föreståndare

Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndareöppnas i nytt fönster om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

Exempel på olika verksamheter​

Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du sälja pyrotekniska varor behöver du exempelvis följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav,
  • tillstånd till handel och
  • tillstånd till förvaring, om du förvarar i eget förråd.

Vill du till exempel förvara sprängmedel behöver du något eller några av följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav,
  • tillstånd till förvaring och
  • tillstånd till överföring.

Ansökan​

Här hittar du ansökningsblankettlänk till annan webbplats för tillstånd till hantering av explosiv vara.

Handläggning av ansökan​

Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. Med i blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är. Icke kompletta ansökningshandlingar kan medföra att tillstånd blir försenade eller avslås. Korrekta handlingar ska ha inkommit enligt överenskommelse.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att göra en granskning av de handlingar du skickat in för att se att ansökan är komplett. Vi kontrollerar bland annat att den som ska ansvara för hanteringen (föreståndaren) kan styrka att han eller hon har rätt kunskaper och i övrigt kan anses lämplig att hantera explosiva varor. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna.

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (till exempel förråd eller försäljningslokal) kommer vi att göra en avsyning av lokalerna innan tillstånd ges. Du som söker tillstånd kontaktar räddningstjänsten för att boka en tid för avsyning när allt är i ordning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillståndsbevis ges när kontrollen av dig som söker och eventuellt utrymme för förvaring är färdig. Enligt 17 § i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska beslut meddelas senast inom tre månader efter det att en fullständig ansökan inkommit.

Tillsyn

När du har fått ditt tillstånd till hantering av explosiva varor är det räddningstjänsten som utför tillsyn över din verksamhet. Tillsynsbesök utförs regelbundet och vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt beviljat tillstånd och att lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande föreskrifter och allmänna råd efterlevs.​

Ytterligare information

Mer information om explosiva varor hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, hemsidalänk till annan webbplats.

MSB har även publicerat en handbok i hur explosiva varor ska förvaras som du kan läsa och ladda neröppnas i nytt fönster.​