Luleå kommun logo

Hertsön i fokus

Hertsön ligger 5 kilometer öster om Luleå centrum och är det största bostadsområdet i Luleå utanför Centrum, både till ytan och till befolkningsmängden.

Det är mycket som händer och kommer att hända på Hertsön. Ny skola och nytt badhus är bara några saker.

Ett helt nytt område, Hertsöheden, planeras också och kommer att innebära många nya Hertsöbor.

Ny skola

Arbetet har påbörjats

Marklov är beviljat och schaktnings-, fyllnads- och isoleringsarbeten har kommit igång för att förbereda marken för grundläggning. Det kommer även att grävas för serviseanslutningar av vatten- och avlopp och installeras en fettavskiljare. Markarbetet beräknas vara klart vecka fyra.

På grund av att Luleå energi inte har nog med kraft i sin transformatorstation som kan klara både skola och moduler kommer en del kraft att tas via skolan innan detta är löst. Arbete pågår för att lösa det problemet.

Bygglov har beviljats men nu kvarstår en tid för intressenter att överklaga. Först därefter när bygglovsbeslutet vunnit laga kraft kan arbetet påbörjas för att montera upp modulerna. Arbetet beräknas komma igång under vecka sex.

Bakgrund
Det var under våren 2021 som det framkom att Hertsöskolan, som är en 4–9 skola, har en omfattande fuktskada. Under hösten 2021 tog Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslut om att en ny skola ska byggas där den mögelskadade Hertsöskolan står idag.

I väntan på de tillfälliga modulerna som ska sättas upp är skolans årskurser uppdelade i andra lokaler.

Flygbild på Hertsö skola

Hertsöskolan har 367 elever i årskurs 4-9

Tillfälliga moduler

Upphandlingen av modullösningen till Hertsöskolan är klar och nu påbörjas planeringen av hur och när verksamheten kan flytta in.

Modullösningar gäller för skolan på Hertsön ett tag framöver. Ill: Expandia

Modullösningar gäller för skolan på Hertsön ett tag framöver. Ill: Expandia

Modulerna är en tillfällig skolbyggnad i tre plan där det även kommer att finnas hissar, wc och rwc för att tillgodose tillgänglighetskrav. Enligt avtalet kommer leveransen av modulerna ske i etapper från och med nyår.

I dagsläget har elever och personal en kortsiktig lösning där de inryms i andra lokaler.

Den tillfälliga skolbyggnaden kommer att innehålla bland annat klassrum, grupprum och specialsalar för att undervisningen ska hålla hög kvalitet.

När höstterminen 2021 startade höll barn- och utbildningsnämnden ett samtal med vårdnadshavare på Hertsön för att lyssna in deras tankar och funderingar om situationen. Vid samtalen framkom det tydligt att Hertsöskolans placering där den är idag fungerar bra.

Gemensam kök- och matsalslösning

I samband med att fuktskadan upptäcktes gjorde en översyn av skicket på de övriga lokalerna på Hertsöns skolområde. Översynen visade att köket i Svedjeskolan har stora behov av renovering och av den anledningen vill nämnden att det ska byggas en gemensam köks- och matsalslösning för Svedjeskolan och Hertsöskolan.

Ny skola på plats 2024

Barn- och utbildningsnämnden vill se att nuvarande skolstruktur behålls som den är och det är den inriktning som ges till förvaltningen att ta det vidare till beslut innan årsskiftet.

– Vår förhoppning är att en ny modern Hertsöskola med lokaler och skolgård med flexibilitet för fler elever ska finnas på plats år 2024, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Utredningar om skolstrukturen i Luleå

Parallellt med arbetet på Hertsön pågår en utredning av skolstrukturen i andra stadsdelar. Mer om den utredningen finns att läsa under sidan - Skolstruktur. Länk till annan webbplats.

Nytt badhus

Visionsbild på hur Hertsö badhus kan komma att se ut

Visionsbild på hur Hertsö badhus kan komma att se ut

Stadsbyggnadsnämnden har antagit detaljplan för att bygga ett nytt badhus i Hertsö centrum, vid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget.

Upphandlingen för bygget av Hertsönsnya badhus är klar och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden.

Karta som visar tänkt placering av badhuset

Karta som visar tänkt placering av badhuset

Välj andra badhus tills vidare

I Luleå kommun har du möjlighet att välja mellan ett flertal olika badhus, tempererade utomhuspooler och friluftsbad. Badhusen erbjuder ett flertal aktiviteter året runt.

Nytt bibliotek, ny fritidsgård och sporthall

När en ny skola byggs kommer det även byggas nya lokaler för Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall eftersom dessa ligger i samma byggnad som nuvarande Hertsöskolan.

I dagsläget är alla tre verksamheter kvar i skolbyggnaden och öppna. Att de inte flyttat ut samtidigt som skolan beror på att biblioteket och fritidsgården har egna ventilationsaggregat och större ytor för besökarna, som inte heller vistas hela dagar i lokalerna. Därför bedöms inte behovet finnas att stänga lokalerna i förväg.

Bland annat Hertsöns bibliotek kommer flytta ut i moduler under byggtiden.

Bland annat Hertsöns bibliotek kommer flytta ut i moduler under byggtiden.

Moduler under byggtiden

Precis som med skolan kommer biblioteket, fritidsgården och även sporthallen flytta till moduler under tiden de nya lokalerna byggs. Modulerna ska ligga i närheten av nuvarande Hertsöskolan i ett centralt läge.

Läs mer

I vår nyhetskanal Vårt Luleå hittar du ett reportage om det nya bygget av bibblo, fritidsgård och sporthall på Hertsön Länk till annan webbplats.

Polis och trygghet i området

2021-12-07

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo. Inledningsvis har bostadsområdet Hertsön och Kulturens hus deltagit under en provperiod, på sikt kommer hela kommunen att ingå.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

2021-06-02

Samverkansöverenskommelse polisen och kommunen

Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar.

I Juni 2020 undertecknades en samverkansöverenskommelse av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

Här kan du läsa mer om överenskommelsen mellan polisen och kommunen. Länk till annan webbplats.

Fler sopkorgar på Hertsön

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna e-förslag (119 röster) som föreslår att fler sopkorgar placeras ut på Hertsön.

Exempelmodell: Roboverken tar 140 liter skräp och har askkopp och pantrör.

Exempelmodell: Roboverken tar 140 liter skräp och har askkopp och pantrör.

Förslagsställaren beskriver att det är många som rastar hundar och katter på Hertsöns bostadsområde och vid kolonilottsområdet och att det på många ställen saknas sopkorgar att slänga sitt skräp och hundbajspåsar i. Fler sopkorgar skulle leda till minskad nedskräpning i området.

I dagsläget finns omkring 40 sopkorgar utplacerade i området. Stadsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att e-förslaget beviljas och att fler sopkorgar placeras ut längs gång- och cykelbanorna i området.

Hertsöheden - nytt bostadsområde

Förslag på placering nya bostadsområdet Hertsöheden

Förslag på placering nya bostadsområdet Hertsöheden

Ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder. Det är planerna för Hertsöheden, Luleås nästa stora bostadsområde.

Hertsöheden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse på Hertsön och Lerbäcken, direkt norr om Hertsövägen. Området består idag av skogsmark och gränsar till Ormberget- och Hertsölandets naturreservat. Direkt söder om området går Hertsöleden som är ett huvudstråk för bil. All mark ägs av Luleå kommun.

Hertsöheden ska möjliggöra boende för 1 000 till 2 000 personer vilket betyder mycket för kommunen som helhet. Motiven till lokaliseringen är att befintlig infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, gator, kollektivtrafik, skolor och annan service kan nyttjas samtidigt som värdefull naturmark bibehålls.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för det nya bostadsområdet Hertsöheden.

Läs mer

Det finns flera sidor på vår webb där du kan följa samhällsplaneringen för Luleå. Om du är intresserad av fördjupande kunskap kan det vara intressant att kika in på sidan samhällsplanering

Utveckling Hertsön/Lerbäcken

Ett arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön och Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken.

Läs mer här om utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken

Rekommendationer från ÖP 2013 för Hertsön och Lerbäcken

Utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken konkretiserar översiktsplanen med ett tidsperspektiv på 20 år

• Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska lokaliseras till Hertsöns östra förlängning och till Hertsöheden
• Vid planering av ny bebyggelse ska koppling mellan Hertsön och Ormberget-Hertsölandets naturreservat särskilt beaktas
• Möjlighet att ta sig till stranden och använda strandområdet för rekreation ska utvecklas
• Koloniområdet ska utökas österut
• Kalvholmen ska utredas som nytt naturreservat
• Biblioteket och dess funktion som mötesplats ska prioriteras
• Hertsövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska prioriteras
• Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012
• Utvecklingsplan ska tas fram.

Läs mer utvecklingsplanen Hertsön/Lerbäcken

Trafik, kommunikation

Kronanvägen

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023, då blir Kronans läge än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga och planeras för nya bostäder.

Läs mer om Kronanvägen här

Lövskärsvägen

Lövskärsvägen har byggts om och förstärkts fram till korsningen ut mot Uddebo och brandövningsfältet. Korsningen har även försetts med belysning. Gång-och cykelvägen från Lövskär har även förlängts fram till korsningen.

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Hertsöbornas egna webbplats

Om du vill läsa mer om Hertsön, till exempel få tips om lokala evenemang eller vilka föreningar som finns i området kan du hitta den informationen på Hertsöbornas egna webbplats. Länk till annan webbplats.