Luleå kommun logo

Luleå Industripark - Hertsöfältet

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle.

Området på 125 hektar mark består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet. År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Industri för omställning växer fram

Luleå Industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Detaljplanen för Hertsöfältet vann laga kraft i januari 2021. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030. Klart är att det australienskt-svenska bolaget Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar ska etablera sig på området.

Länk till Talga Resources Talga i Sverige. Länk till annan webbplats.

Närhet till hamnen

Luleå Industripark ligger i nära anslutning till Luleå Hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tar hand om varor och gods året runt. Luleå Hamn är också hemmahamn för fyra isbrytare som säkerställer hamndriften vintertid. Hamnområdet utvecklas ytterligare med Norrbotniabanan, järnvägsanslutning till en ny godsterminal och inte minst Malmporten, ett av Sveriges största farledsprojekt som rustar sjövägarna till Luleå för framtidens transportbehov.

Länk till Luleå Hamns webbplats: Luleå hamn - Port of Luleå (portlulea.com) Länk till annan webbplats.

Förberett för förnybar el

Industriområdet är förberett för hundra procent förnybar el och med goda möjligheter att ansluta till Luleå Energis nät för fjärrvärme. Ytterligare en styrka är närheten till Luleå tekniska universitet, som står för forskning och utbildning i världsklass.

Här ska Luleå Industripark växa fram.

Området består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet.

Arbetet startar 2021.

År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Luleå industripark, Hertsöfältet, är en viktig del i den gröna omställningen, där ska bland annat batterianoder tillverkas.

Aktuellt i området

Talga i färd att färdigställa Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier i Luleå 2022

Pressmeddelande 2021-12-02 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Talga framskrider enligt plan med färdigställandet av anodkvalificeringsanläggningen i Swerims lokaler i Luleå.
Med den stora ugnen nu installerad kvarligger planen att ha anläggningen klar under slutet av första kvartalet 2022. Samtidigt blev man första företag att skriva under EU:s gemensamma principer för en hållbar råmaterialförsörjning.

Nytt vägval för ledningsdragning gynnar Luleå Industripark

Luleå kommun vill växa och vatten- och avloppssystemet är identifierat som en begränsande faktor. Omfattande kapacitetshöjande åtgärder krävs och för att åtgärda detta startades projektet Östra Länken. Det är ett av Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna. Byggandet av Östra Länken startade år 2014 och är indelat i olika etapper, av vilka 4A, 4B, 4C och 4F är färdigställda. Byggandet av etapperna 4E och 3 pågår.

Framtida expansion på Svartöns industriområde/Hertsöfältet

Området som etapperna 1 och 2 i projekt Östra Länken skall passera är högaktuellt när det gäller en rad expansiva satsningar både i befintlig industri, nya etableringar och hamnverksamhet. En trygg och robust VA-försörjning utgör en grundpelare även för industriverksamhet.

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030. Huvudvattenledningarna som anläggs i etapp 2-1 möjliggör framtida exploatering och förtätning på Svartön och Hertsön.

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030. Huvudvattenledningarna som anläggs i etapp 2-1 möjliggör framtida exploatering och förtätning på Svartön och Hertsön.

Det nya vägvalet är en anpassning utifrån tänkt framtida expansion i området.

Etapperna 1 och 2 länkar ihop avloppsledningar anlagda i tidigare etapper av Östra Länken med Uddebo reningsverk. Dessutom förstärks huvudvattenledningar för dricksvatten mot Svartön och Hertsön.

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030.

Huvudvattenledningarna som anläggs i etapp 2–1 möjliggör framtida exploatering och förtätning på Svartön och Hertsön.

Framtida expansion på Svartöns industriområde/Hertsöfältet

För Östra länken har detta krävt ett omtag av tidigare beslutat vägval för att säkerställa att de nya huvudledningarna i området inte utgör något hinder när områdena utvecklas och nya behov av infrastruktur skapas, på både kort och lång sikt.

Läs mer om projekt Östra Länken här. Öppnas i nytt fönster.

Arbetet med etableringen av Luleå Industripark - Hertsöfältet startade våren 2021 med nedtagning av träd.

Etableringar Hertsöfältet

Talga i färd att färdigställa Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier i Luleå 2022

Pressmeddelande 2021-12-02 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Talga framskrider enligt plan med färdigställandet av anodkvalificeringsanläggningen i Swerims lokaler i Luleå.
Med den stora ugnen nu installerad kvarligger planen att ha anläggningen klar under slutet av första kvartalet 2022. Samtidigt blev man första företag att skriva under EU:s gemensamma principer för en hållbar råmaterialförsörjning.

Talgas kvalificeringsanläggning, s.k. EVA [Electric Vehicle Anode qualification plant] framskrider enligt plan i Luleå. I anläggningen, vilken kommer vara Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier, kommer Talgas flaggskeppsprodukt Talnode-C® produceras i något större volymer för testning tillsammans med batteri- och fordonskunder. Strukturell konstruktion liksom elinstallation är i det stora hela nu färdigställt och den mekaniska konstruktionen framskrider enligt plan, trots vissa förseningar i frakt av maskiner från andra länder. Den centrala coating-ugnen har nu installerats och installation av annan utrustning har påbörjats. Mer om projektet finns att läsa på engelska här Länk till annan webbplats..

Hållbar råmaterialförsörjning

Samtidigt blev Talga första företag att skriva under EU:s nya gemensamma principer för en hållbar råmaterialförsörjning. Principerna färdigställdes av EU-kommissionen i juli och syftar till att bidra till EU:s övergripande hållbarhetsmål, den s.k. ’EU green deal’. Riktlinjerna innehåller principer för att genom klimatsmart extraktion och förädling av europeiska råvaror säkra försörjningsbehov inom hållbara europeiska värdekedjor.

Talgas grundare och koncernchef Mark Thompson kommenterar:

- När Europa nu går över till elfordon förväntas efterfrågan på grafit till bilbatterier till 2050 öka med 383% enligt Världsbanken. Detta betyder i sin tur också att det är mycket viktigt för batterivärdekedjan blir så grön som möjligt och att anodmaterial tillverkas på rätt sätt. Vår högkvalitativa grafitfyndigheter i norra Sverige och vår användning av 100% förnybar kraft säkerställer att vårt batterimaterial har ett ultralågt CO2-avtryck, och vi är entusiastiska att utveckla vårt projekt på ett sätt som lever upp till de höga miljö- och samhälleliga mål som EU har ställt upp och som möjliggör renare energilagring för alla.

Mer om detta finns att läsa på engelska här Länk till annan webbplats..

Resultat från en externt framtagen livscykelanalys Länk till annan webbplats., vilken färdigställdes tidigare under året, påvisar hur Talgas anodprodukt har motsvarande 96% lägre klimatpåverkan än gängse produkter på marknaden idag.

För ytterligare information om Talgas etabelring i Luleå, kontakta


Cen Rolfsson
Talga Group


Presschef
+46 (0)703 62 19 05

Trafik i området

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Mer läsning om översiktplanen

Översiktsplan 2021 är plattformen för kommunens strategiska arbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå. Förslagets huvuddokument är Program till Vision Luleå 2050.

Översiktsplanen innehåller flera delar, såsom den digitala översiktsplanen med program och kartor, fördjupningar, tillägg, beskrivning av konsekvenser och bilagor.

I översiktsplan 2021 (2013) kan du läsa mer om översiktsplanen för Luleå i stort.

Vi arbetar i projektet

AFRY

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

LULEÅ ENERGI - LUNET - LICAB

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Luleå Energis roll i energiomställningen

Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är Luleå Energis roll avgörande för stadens utveckling, för alla invånare och för att nya företag och industrier ska kunna etablera sig här.

Genom ett robust och framtidssäkrat elnät förbereder vi inför morgondagens ökade elbehov. Vårt fjärrvärmenät är redo för att ta tillvara och återanvända energiöverskott från industrier och andra som etablerar sig i vår region. Våra övriga energitjänster hjälper företag och privatpersoner att minska sin egen energianvändning och bidra till ett hållbart samhälle.

På så vis arbetar vi ständigt med att optimera förutsättningarna i energiomställningen, varje dag.

LULEÅ KOMMUN

Här ses Jan Löfgren, Ulrika Larsson, Maria Ekholm, Fredrik Bladfors, Anna Karlsson och Charlotte Reinholdt

Luleå kommun projektleder arbetet på Luleå Industripark och har i arbetsgruppen olika projektansvariga från stadsbyggndsförvaltningens avdelningar.

Luleå kommun bygger infrastruktur för Luleå industripark i form av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och diken. Vi är ett stort team som arbetar för att förverkliga ett modernt och hållbart industriområde.

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS

Kontakt

Se flik nedan

Bakgrund - Agenda 2030

Utgår från Agenda 2030

Sedan tidigare finns ett beslut att Luleå ska vara ett ledande nav i norra Sverige för tillväxt och innovation. Det utgår från Agenda 2030 och pekar precis som Vision 2050 på att Luleå kommun ska vara ett samhälle som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Hybrit är ett sådant exempel. Nu skapar vi förutsättningar för ett fortsatt teknikskifte genom att förbereda mark, infrastruktur och kompetens i Luleå industripark, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Luleå Industripark ska locka företag som bidrar till Luleås mål för tillväxt, hållbarhet och attraktionskraft. Här ser vi redan ett stort intresse som kanaliseras via Luleå Business Region, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd.

Hållbarhet, attraktionskraft

 – Luleås satsning på en grön och hållbar industriproduktion har rönt stort intresse. Vi har redan flera företag som är intresserade av att etablera sig här och som vi för dialog med, säger Carina Sammeli.

Beslut i ärendet

Vägar till Hertsöfältet rustas

2021-03-05

 Nu är det klart att två vägar till Hertsöfältet kan börja rustas upp. Det efter att stadsbyggnadsnämndens arbetsuskott idag godkänt igångsättningtillstånd. Därmed kan ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas.

Både gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen, är cirka en kilometer.

Upprustning av vägar till Hertsöfältet

Arbetsutskottet godkände projektbudgeten på 13,8 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för upprustning av två vägar till Hertsöfältet.

Detaljplanen för Hertsöfältet, Luleå industripark, vann laga kraft den 21 januari. Därmed kan arbetet med att förbereda för det nya industriområdet påbörjas.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under 2021 genomföra upprustning av gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen. Den gröna vägen, cirka en kilometer, innebär även att transport av gods mellan Hertsöfältet och Luleå hamn får en betydligt genare väg än om transport sker via Hertsövägen-Svartöleden-Uddebovägen vilket innebär kortare restid och mindre utsläpp.

Ja till Hertsöfältet

2020-04-30

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att godkänna igångsättningstillstånd samt projektbudget för Hertsöfältet på 19 540 000 kronor.

Projekt Hertsöfältet går in i ett nytt skede och vägnätet till området behöver förstärkas inför fortsatt exploatering.

Inför fortsatt exploatering av Hertsöfältet behöver vägnätet förstärkas. Hertsövägen mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen byggs om och förstärks. Och ca en kilometer lång gång- och cykelväg byggs längs Hertsövägen.

Arbetena omfattar ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen (ca två kilometer) mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen, ny gång- och cykelväg längs Hertsövägen (ca en kilometer) samt transport av massor för kommunala gator till Hertsöfältet.

Kontakt

Huvudprojektledare:
Charlotte Reinholdt, Luleå kommun
073 075 85 29

Projektledare:
Emma Sailamaa, Luleå kommun
0920-45 62 68

Kommunikation:
Eva Sundgren, Luleå kommun
070 338 96 95