Kvalitets och gestaltningsprogram

Målen med kvalitets- och gestaltningsprogrammet samt systemhandlingen är:

  • Helhetssyn på områdets utformning, innehåll och ambitionsnivå framgår.
  • Utformningen av gator, platser och parker och bebyggelsestruktur är tydlig.
  • Förslagen till områdets utformning är tekniskt utredda och kostnadsbedömda.
  • Handlingarna är ett stöd för framtida detaljprojektering.
  • En bra dialog med närboende, verksamma företag i området och byggherrar.
  • Berörda parter har en gemensam bild av kvalitetskraven för området.
  • Tanken kring områdets utformning är säkrad för genomförande i olika skeden.
Återställ
Kvalitet och gestaltningsprogram

1: Den övergripande struktur- och gestaltningsidén ska vara grund till en komplettering av tidigare antaget detaljplaneprogram.

2: I den fördjupade delen utarbetas riktlinjer och förslag för utformning av allmän platsmark, gator och parker, samlings-och mötesplatser samt dagvattenhantering, men även lokalisering och utformning av offentliga byggnader inklusive teknikbyggnader. Översiktliga principer för disposition och utformning av bebyggelse och anläggningar på kvartersmark formuleras.

3: Delen med riktlinjer för hållbar stadsbyggnad ska visa på systemtekniska nivåer för byggandet för energi, miljö, avfallshantering etc.

 

Kvalitets- och gestaltningsprogram

Många har deltagit i dialogmötena eller på annat sätt bidragit med sina synpunkter under arbetets gång. Resultatet är ett kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen med omgivningar, se dokument del 1-6.
Kapitel 7-11 berör genomförande och kapitel 12 innehåller bilagor.
Ladda upp PDF filerna för granskning.

Kapitel 1-3, Introduktion

Kapitel 5, Allmän plats parker

Kapitel 4, Gator och torg

Kapitel 6, Riklinjer för det byggda

Kapitel 12, Bilagor

Kapitel 7-11, Genomförande