Kulturrestaurering Kyrkbyn Gammelstad

Gammelstads kyrkstad utgörs av en unik kulturmiljö och Kyrkbyn med sina omkring 400 kyrkstugor ingår i Världsarvet. Genom planerade åtgärder förbättras möjligheten att bevara kyrkstugorna och därigenom behålla traditionen av en levande kyrkstad och ett Världsarv.

Vägarna genom kyrkstaden har brister i sin nuvarande utformning och 2020 startade åtgärder till förbättring. Arbetet beräknas i sin helhet vara klart tidigast senhösten 2022.

Här arbetar vi

  • Rutviksvägen 2020/21 (Klart)
  • Gamla Bodenvägen 2020/21 (Klart)
  • Framlänningsvägen 2022
  • Lulevägen (mellan Sockenvägen och Häradsvägen) 2022

Arbetet med Lulevägen och Framlänningsvägen påbörjades våren 2022.

Planerade arbeten 2022 - 2023

Luleå kommun ska tillsammans med företaget Vägsäk arbeta längs Framlänningsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.med start i mitten av maj. Arbetet börjar från kyrkan och går ned mot Stadsövägen.

Arbetet består i att vi ska sänka vägbanan och bättra på dagvattenhanteringen. Det vill säga förstärka omhändertagandet av ytvattnet så att vattnet inte rinner ut bland kyrkstugorna.

Framlänningsvägen kommer således att vara avstängd i etapper fram till och med oktober 2022.

Busstrafik

Under arbetsperioden sker förändringar i linjedragningen för busstrafiken. Inga bussar kommer att gå längs Framlänningsvägen. En ny rutt dras via Församlingsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mer information om detta finner du på bussbolagets webbplats Luleå lokaltrafik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Obs! Notera att tidplanen kan komma att ändras.

Ombyggnation av VA och vägar i Kyrkbyn

Avvattningen i Kyrkbyn ska förbättras och gångstråk byggas i anslutning till Framlänningsvägen, Lulevägen samt Björkelundsvägen. Det beslutade stadsbyggnadsnämndes arbetsutskott den 11 november 2021. Kostnaden beräknas till 9,3 miljoner kronor.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet godkänner projektbudget på drygt 9,3 miljoner kronor och beviljar igångsättningstillstånd för ombyggnation av dagvattenledningsnätet, samt att Framlänningsvägen, Lulevägen och Björkelundsvägen byggs om.

Avvattningen ska förbättras, gångstråk byggas i anslutning till vägarna och befintlig belysning bytas ut. Åtgärden är en anpassning till den ombyggnad Trafikverket tidigare genomfört för gamla Bodenvägen och Rutviksvägen.

Bevarande för framtiden

Kyrkbyn ingår i Världsarvet och här finns omkring 400 kyrkstugor. Många ligger nära vägarna och avvattningen fungerar dåligt. Nivåskillnaden mellan befintlig väg och kyrkstugorna gör också att vatten från vägen rinner ner mot husgrunderna. Om inte problemen med avvattningen åtgärdas riskerar kyrkstugorna att så småningom förstöras.

Även trafiksituationen behöver förbättras. Hastigheten i området upplevs av boende som hög och idag delar oskyddade trafikanter vägutrymmet med biltrafiken. Därför föreslår kommunen att gångstråk byggs i anslutning till vägarna.

Genom planerade åtgärder förbättras möjligheten att bevara kyrkstugorna och därigenom behålla traditionen av en levande kyrkstad och ett världsarv.

Bakgrund

Luleå kommun bygger tillsammans med Trafikverket om vägarna i Kyrkbyn.

Det finns idag problem med avvattning och snöröjning av Lulevägen och Framlänningsvägen samt Trafikverkets två vägar, väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen, vilket påverkar kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen.

För att undvika dessa problem genomförs en rad förbättringsåtgärder genom att exempelvis sänka vägen, anlägga diken och anpassa korsningar.

Vägarna anpassas till den unika miljön i kyrkstaden och förbättras för fotgängare genom att gångytor anläggs. Åtgärderna syftar även till att minska genomfartstrafiken och dämpa hastigheten.

Här arbetar vi

  • Rutviksvägen 2020/21 (Klart)
  • Gamla Bodenvägen 2020/21 (Klart)
  • Framlänningsvägen 2022
  • Lulevägen (mellan Sockenvägen och Häradsvägen) 2022

    Arbetet med Lulevägen och Framlänningsvägen påbörjas tidigast våren 2022.

Därför har gatorna åtgärdats

För att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad har Trafikverket åtgärdat väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen. Det fanns problem med vägarnas avvattning och snöröjning, dessutom saknades gångytor. Åtgärderna har bestått av att sänka nivån på vägarna, anlägga ränndalar och gångstråk.

Schaktarbeten har utförs fram till fasaderna på några kyrkstugor.

Byggstart sommaren 2020

Byggstarten skedde sommaren 2020 ochTrafikverkets åtgärder blev klar i oktober 2021.

Samarbete med Luleå kommun

Projektet sker i samarbete med Luleå kommun och byggstart för de kommunala gatorna Lulevägen och Framlämningsvägen påbörjas tidigast våren 2022.

Sidan uppdaterades den 1 november 2022