Porsön i fokus

Porsön är en stark och livskraftig stadsdel med unik mångfald och ett rikt samhällsliv. Mötesplatserna i Porsö centrum är stadsdelens hjärta och de omkringliggande grönområdena dess lungor. Porsön är Luleås centrum för kunskap, utveckling och innovation. Universitetet lockar studenter och besökare från hela Sverige och världen. Universitetet är viktigt för Luleås och Norrbottens utveckling. Porsön har en egen identitet som stadsdel. Identiteten skapas av människorna som bor, arbetar och studerar här.

Senaste nytt från Porsön

Ljus i mörkret längs Porsö Strand

(1 december 2022)

Nu lyser ljuset över gång- och cykelvägen längs Porsö Strand och det är nästan ett år före den planerade tändningen av lamporna. – Det känns så kul att vi hann göra klart med belysningen inför mörka vintern, säger projektledaren Emma Sailamaa, på Luleå kommun.

Prognosen för projekt Porsö Strand var att resa stolpar och belysningsarmaturer först nästa år på grund av befarade svårigheter med leveranser av material. Men det är flera positiva händelser som bidragit till att jobbet gick snabbare än väntat.

Framgångsfaktorer

Projektledaren Emma radar upp det som hjälpt projektet framåt.

+ Bra väderförhållanden, mild och snöfri lång höst.

+ Entreprenörens tidiga inköp som visade sig vara ett smart drag. Vi visste ju om problem med varuleveranser av armaturer på grund av världsläget, men vi hann uppenbart få igenom beställningen innan det blev begränsningar i lagren.

+ Entreprenören Vägsäk AB prioritering av att färdigställa jobbet.

+ Och sist men inte minst, vår gemensamma ambition att skynda på jobbet inför den långa mörka vintern

Halkbekämpning men ingen snöröjning av vägen

Så nu kommer det att bli trevligare och tryggare att ta sig fram längs gång- och cykelvägen längs Porsö Strand. Åtminstone vad gäller belysningen. Själva vägen blir inte klar förrän barmarksäsongen 2023 men hålls öppen för användning.

– Vi halkbekämpar vägen, men det kommer inte att snöröjas i år. Dock är vår ambition att gång- och cykelvägen ska snöröjas från nästa vintersäsong, säger Emma Sailamaa.

Upprustning Porsö centrum

Nystart Porsön

Det har grävts och rivits för fullt i Porsö centrum sedan i våras. Och innan snön lägger sig för året ska den nya soltrappan som vetter ut mot LTU gjutas och vid Porsökyrkan ska gamla VA-ledningar bytas ut.

NCC utför arbetet

Det är entreprenören NCC som genomför jobbet utifrån de ritningar och visioner vi presenterat för dem.

Bibliotekstorget

Bibliotekstorget. Illustration aochdarkitekter

Bibliotekstorget. Illustration aochdarkitekter

Bibliotekstorget utgör en central samlingspunkt som ger möjlighet till både aktivitet och vila.

Upphöjda planteringslådor och träd avgränsar torgets norra del och ramar in platsen runt ett upphöjt trädäck. Träden bidrar också till att ge skugga till platsen under varma sommardagar. Med sina olika nivåer fungerar trädäcket både som scen och sittplats. På den öppna delen finns utrymme för musik- och teateruppträdanden eller föreläsningar. En ramp ger tillgänglighet för rörelsehindrade.

I skydd under ett av träden finns en permanent sittgrupp. Den öppna ytan gör att platsen enkelt kan möbleras med bord och stolar för fler sittplatser. Även mot byggnadernas fasader finns sittplatser. En lång bänk mot skolans fasad ger många möjlighet att sitta. En soffa mot fasaden i torgets västra del ger utsikt mot Kyrkotorget i öster.

Möbleringen och belysningen på Bibliotekstorget är möjlig att anpassa för olika stämningar och evenemang. Allt från en vanlig vardag då man slår sig ner i på torget och vilar eller samtalar till lässtunder, författarpresentationer, uppträdanden och andra evenemang.

Kyrkotorget

Kyrkotorget. Illustration aochdarkitekter

Kyrkotorget. Illustration aochdarkitekter

Kyrkotorgets centrala del domineras en lekskulptur. Lekplatsen avgränsas från övrig torgyta med sittbara murar. Planteringskärl med planteringar som speglar årstiden och ett träd bidrar till en grön inramning av platsen.

Kyrkan har en stor roll i livets början och livets slut. På torget fokuserar vi på aktivitet för de i livets början, för att få möjligheter för aktiviteter för alla åldrar i centrumet som helhet.

Torget utformas för att låta kyrkan, vars utformning är inspirerad av Porsöns forna jordbrukslandskap, få en möjlighet att synas och bjuda in till sin verksamhet. I samband med omdaningen av torget kommer kyrkobyggnaden och miljön vid den belysas för att skapa en trevligare och tryggare miljö.

Illustrationsplan etapp 2

Illustrationsplan Porsö centrum. WSP

Illustrationsplan Porsö centrum. WSP

Illustrationsplan Porsö centrum. WSP

Illustrationsplan Porsö centrum. WSP

Brotorget

Vy vid kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. På bilden ses den nya soltrappan som byggs i hörnet vid ICA. Illustration: aochdarkitekter

Vy vid kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. På bilden ses den nya soltrappan som byggs i hörnet vid ICA. Illustration: aochdarkitekter

Brotorget är en aktivitetsplats i två nivåer där trappor leder ned till den lägre delen i väster med schackbord och pingisbord. Planteringar och sittbara murar avgränsar torget från Porsövägen i väster.

En sittgradäng ger möjlighet till fri sittning och avgränsar även det nedre torget från det övre torget med gång- och cykeltrafik mot universitetsområdet eller parkering och busshållplats.

Förutom att Brotorget ska ge ett visuellt trevligt intryck vid centrumets kanske mest frekventerade entré, så är det också tänkt för daglig användning. Det ska vara en plats där man stannar upp och pratar med en kompis, äter sin lunch, spelar pingis (och schack) eller bara sitter på soltrappan(gradängen) och solar medan man väntar på bussen.

Kunskapens bro. Illustration: aochdarkitekter

Kunskapens bro. Illustration: aochdarkitekter

Skärmtak

Skärmtaken byggs om i centrumet för att skapa en öppnare, ljusare och tryggare miljö. De nya skärmtaken får ett kortare utstick än de tidigare och en ny belysning för att verksamheternas entréer ska bli öppnare och lättare att hitta.

Skärmtaken utförs lika, men med olika kulörer. De utförs röda på skolbyggnaden och svarta på hälsocentralen och Ica för att på så sätt hålla samman utformningen i centrumet och harmoniera med färgsättningen.

Skyltning

I samband med ombyggnaden av skärmtaken monteras nya, enhetliga skyltar för verksamheterna.

Orienteringstavlor monteras vid alla entréer till centrum.

Det här har hänt

Logotyper

Huvudprojektägare för arbetet på Porsön är Luleå kommun, Lulebo och Svenska Kyrkan.

Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo har startat upprustningen av Porsö centrum. Vi arbetar i etapper med start sommaren 2022 och beräknar vara klar under senhösten 2023

Bilder från renoveringen

Projektgruppen för ombyggnationen fanns på plats i Porsö centrum för att prata med intresserade Porsöbor. Här ses stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson, kommunalråd Fredrik Hansson, landskapsarkitekt Viktor Väppling Luleå kommun, Patrik Samin, Svenska kyrkan och Niklas Rombe Hedlund, projektledare Lulebo

Projektgruppen för ombyggnationen fanns på plats i Porsö centrum för att prata med intresserade Porsöbor. Här ses stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson, kommunalråd Fredrik Hansson, landskapsarkitekt Viktor Väppling Luleå kommun, Patrik Samin, Svenska kyrkan och Niklas Rombe Hedlund, projektledare Lulebo

Bild på Porsö centrum i maj
Bild på maskiner som arbetar med markarbeten
Bild på arbetet med att bryta upp plattläggningen
Bild från Porsö centrum där plattorna är borttagna
Bild från Porsö centrum där plattorna är borttagna
Projektledare Emma monterar informationsskylt i Porsö centrum
Bild på arbetet med att markbereda för ny plattläggning i Porsö centrum
Bild på arbetet med att markbereda för ny plattsättning i Porsö centrum
Stenplattor för avhämtning i hörnet vid ICA-parkeringen.

Stenplattor för avhämtning i hörnet vid ICA-parkeringen.

Porsö strand

Ljus i mörkret längs Porsö Strand

(1 december 2022)

Nu lyser ljuset längs gång- och cykelvägen längs Porsö Strand och det är nästan ett år före den planerade tändningen av belysningen. – Det känns så kul att vi hann göra klart med belysningen inför mörka vintern, säger projektledaren Emma Sailamaa, på Luleå kommun.

Ljus i mörkret längs Porsö Strand

(1 december 2022)

Nu lyser ljuset över gång- och cykelvägen längs Porsö Strand och det är nästan ett år före den planerade tändningen av lamporna. – Det känns så kul att vi hann göra klart med belysningen inför mörka vintern, säger projektledaren Emma Sailamaa, på Luleå kommun.

Prognosen för projekt Porsö Strand var att resa stolpar och belysningsarmaturer först nästa år på grund av befarade svårigheter med leveranser av material. Men det är flera positiva händelser som bidragit till att jobbet gick snabbare än väntat.

Framgångsfaktorer

Projektledaren Emma radar upp det som hjälpt projektet framåt.

+ Bra väderförhållanden, mild och snöfri lång höst.

+ Entreprenörens tidiga inköp som visade sig vara ett smart drag. Vi visste ju om problem med varuleveranser av armaturer på grund av världsläget, men vi hann uppenbart få igenom beställningen innan det blev begränsningar i lagren.

+ Entreprenören Vägsäk AB prioritering av att färdigställa jobbet.

+ Och sist men inte minst, vår gemensamma ambition att skynda på jobbet inför den långa mörka vintern

 

Porsö strand innan åtgärder påbörjats.

Porsö strand innan åtgärder påbörjats.

Halkbekämpning men ingen snöröjning av vägen

Så nu kommer det att bli trevligare och tryggare att ta sig fram längs gång- och cykelvägen längs Porsö Strand. Åtminstone vad gäller belysningen. Själva vägen blir inte klar förrän barmarksäsongen 2023 men hålls öppen för användning.

– Vi halkbekämpar vägen, men det kommer inte att snöröjas i år. Dock är vår ambition att gång- och cykelvägen ska snöröjas från nästa vintersäsong, säger Emma Sailamaa.

Michael Öhman och Emma Sailamaa från Luleå kommun inspekterar en stig ned mot Björsbyfjärden. Här ska det breddas och stenpirarna ska fixas till. Detta arbete förväntas starta våren 2023.

Michael Öhman och Emma Sailamaa från Luleå kommun inspekterar en stig ned mot Björsbyfjärden. Här ska det breddas och stenpirarna ska fixas till. Detta arbete förväntas starta våren 2023.

Michael Öhman och Emma Sailamaa från Luleå kommun inspekterar en stig ned mot Björsbyfjärden. Här ska det breddas och stenpirarna ska fixas till. Detta arbete förväntas starta våren 2023.

Entreprenör för området

Arbetet ingår i Luleå kommuns upprustning av Porsön. Entreprenaden vid strandvägen utföras av Vägsäk AB

Dokument "Utvecklingsplan Porsön"

Luleå kommun har tillsammans med Tyréns tagit fram förslag för åtgärder vid Porsö strandstråk.

Förslag till belysning.

Förslag till belysning

Så här kan ett utegym se ut.

Så här kan ett utegym se ut.

Dokumentet är en del i det pågående arbetet med "Utvecklingsplan Porsön" som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark-, vatten- och naturområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Karta som visar vilka områden som berörs av projektet Porsö strand
INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 1

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 1

Utvecklingsplanens mål är bland annat att skapa ökad trivsel och stolthet hos de boende, skapa mötesplatser, öka tryggheten och tillgängligheten till vatten och grönska.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 2

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 2

Dokumentet är upprättat med syfte att visa på hur det vattennära strandstråket som löper längs Porsöns östra sida, här kallat Porsö strandstråk, skulle kunna utvecklas i den riktning som utvecklingsplanen beskriver.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 3

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 3

Stråket som studerats börjar vid Noll Kelvinbron i söder och sträcker sig upp i höjd med Porsösundets lekplats och bollplan. Dessutom har en möjlig förlängning norrut med anslutning till vägen just innan Björsbyns cykelbro inventerats övergripande.

Sträckan har inventerats och analyserats utifrån aspekter som trygghet, rumslighet, karaktär, utblickar, orienterbarhet.

Förslag på åtgärder

Här presenterar vi ett axplock av förslag till åtgärder.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

PLATS 1 ”ÄNGEN” - PLAN

PLATS 1 ”ÄNGEN” - PLAN

PLATS 2 ”STENPIREN” - PLAN

PLATS 2 ”STENPIREN” - PLAN

PLATS 3 ”UDDEN” - PLAN

PLATS 3 ”UDDEN” - PLAN

PLATS 4 ”VASSPROMENADEN” - PLAN

PLATS 4 ”VASSPROMENADEN” - PLAN

Fritid

Satsning på fritidslivet på Porsön

Ett nytt utegym, gratis utlåning av sportartiklar, en nyrenoverad konstgräsplan och en nyrustad tennisplan. Allt centralt på Porsön.

Det nya utegymmet vid Stil sportcenter är öppet och gratis för alla, läs mer om utegymmet här. Länk till annan webbplats.

På Fritidsbanken i Porsöhallen finns flera tusen sportartiklar att låna, här hittar du info om utbud och öppettider. Länk till annan webbplats.

Porsöns IP har under sommaren 2022 fått ett lyft med nytt konstgräs och ny energismart belysning.

Bredvid idrottsplatsen ligger en tennisplan som under hösten 2022 helrenoveras.

Är du ute efter naturupplevelser så kan du ge dig in på vandringsleden Gammelstadsviken som startar just utanför rondellen vid Luleå Energi. Mer om Gammelstadsviken kan du läsa här. Länk till annan webbplats.

Nytt strövområde på Porsön

(09 mars 2022)

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar om ett nytt strövområde på Porsön.

Ett e-förslag som föreslår att kommunen gör ett strövområde mellan Berget, Sundet och snötippen på Porsön har kommit in. Förslaget har fått 132 röster.

Förslagsställaren menar att området kan bli ett trevligt strövområde om det rustas upp och gallras. Skogen är variationsrik och innehåller både skog med höga naturvärden som kan bevaras och delar som kan gallras och göras mer tillgänglig. Förslagsställaren föreslår att en parkering i anslutning till bron över Holmsundet för att göra området mer tillgängligt.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att e-förslaget är bra och inte medför avvikelse i skogsskötselplanen för området. Förslaget ligger även i linje med utvecklingsplanen för området.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats.

Kultur

Porsöns bibliotek – nu en plats för alla

Biblioteket i Porsö centrum nyinvigdes den 30 september 2022 och har förvandlats från ett barnbibliotek till ett bibblo för alla åldrar. Dessutom har verksamheten fått större och fräschare lokaler.

Här kan du kan till exempel låna böcker, ljudböcker, talböcker, tidskrifter och filmer. Du kan också pausa, plugga och delta i olika evenemang. Om du har en förening är du varmt välkommen att höra av dig ifall du vill arrangera någonting spännande och/eller roligt här.

Läs reportaget om Porsöns nyinvigda bibliotek i Vårt Luleå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnen är i fokus

Utvecklingsplanen har barnen i fokus. I förslaget står att barn ska komma till tals när Porsön utvecklas och föräldrar på Porsön ska få stöd om det behövs. Det ska göras plats för en förskola nära skolan i Porsö centrum och det ska finnas rymliga skolgårdar.

Det ska finnas en ny mötesplats på Porsön med fokus på barn och ungas behov, där människor kan träffas, sprida information och prata. Vid teknikens hus ska man se över möjligheten att skapa platser utomhus som kan användas gratis av alla alltid, särskilt barn.

Skolor i området

I Porsön finns en LM-skola (F-6) och fyra förskolor. Porsön ingår i Björkskatans upptagningsområde tillsammans med Bensbyn - Hällbacken - Lulsundet - Örarna.

Porsöskolan Länk till annan webbplats. är en F-6 skola och finns i centrum av stadsdelen Porsön - alldeles intill LTU, Teknikens hus och Aurorum. Vi har även nära till naturen och i skolbyggnaden finns ett av Luleås två barnbibliotek. Denna unika och teknikintensiva närmiljö kännetecknar skolans verksamhet, liksom den kulturella mångfalden i området.

Lekplatser i området

Hitta lekplatserna på vår interaktiva karta Länk till annan webbplats.

 • Assistentvägens lekplats
 • Forskarvägens lekplats (Bagarstugan)
 • Mineralvägens lekplats

Utvecklingsplan Porsön

Geografisk avgränsning.Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.

Geografisk avgränsning. Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.

Arbetet med utvecklingsplan Porsön har påbörjats. Den omfattar många steg där medborgare, kommunens politiker och förvaltningar samt Länsstyrelsen ska kunna följa och påverka processen.

Utvecklingsplan för Porsön

Ett förslag till utvecklingsplan för Porsön

Utvecklingsplanen för Porsön är en fördjupning av kommunens översiktsplan. Utvecklingsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av stadsdelen. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Utvecklingsplanen ska bidra till

 • Ökad jämlikhet mellan grupper
 • Öka de boendes aktiva deltagande i samhällslivet
 • Ökad trivsel och stolthet
 • Öka attraktionskraften för företagsetableringar på Porsön

Fokus i utvecklingsplanen ska vara på barn och unga. Alla åtgärder som utvecklingsplanen resulterar i ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om lika värde, barnets bästa, rätt till liv och utveckling och rätt att bilda och uttrycka sina åsikter.

Synpunkter

Samtal och dialoger har varit en del av arbetet med att ta fram förslaget till utvecklingsplan. Under samrådet är alla, såväl politiker som privatpersoner och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget.

Följ denna länk för att läsa mer om Utvecklingsplan Porsön.

Gestaltningsförslaget som utgångspunkt

Luleå kommun har tillsammans med Tyréns tagit fram förslag för åtgärder vid Porsö strandstråk. Dokumentet är en del i det pågående arbetet med "Utvecklingsplan Porsön" som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark-, vatten- och naturområden ska användas, utvecklas och bevaras. Gestaltningsförslaget för Porsö strand finns att läsa längre ned på sidan.

Samverkan med Polisen

Bild på människor och ett par poliser i tjänst

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats.

Överenskommelse

Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar.

Trygghetsundersökningar

Luleå kommun och polisen har undersökt Luleåbornas uppfattning om trygghet år 2006, 2009, 2012, 2016 och 2019. Samma frågeformulär har använts varje år.

Följande tolv geografiska områden ingick i undersökningen: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset.

Frågorna handlar om problem och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet, utsatthet för brott, allmän oro, konkret otrygghet och synen på polisens lokala arbete.

Nytt från 2019 är att Porsön, Norrbyarna och Sörbyarna redovisas separat. Tidigare redovisades Porsön med Björkskatan, Norrbyarna med Råneå och Sörbyarna med Bergnäset.

Trygghetsvandring Porsö strand

Gruppmöte inför trygghetsvandringen 8 december 2021

Gruppmöte inför trygghetsvandringen 8 december 2021.

Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, stadsplanering och infrastruktur och längst ut till höger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Trygghetsvandring - så här fungerar det

För att utveckla tryggheten i bostadsområden genomförs vandringar där man inventerar vilka platser som upplevs trygga och otrygga. Målet är att skapa en bättre och tryggare stad.

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Läs mer om vad som gäller för trygghetsvandringar på vår sidan om "Trygghet och folkhälsa".

Snabba fakta om Porsön

Namnet Porsön kommer förmodligen av latinets portus, som betyder hamn, eftersom Porsön tidigare låg utanför inloppet till dåvarande Luleå hamn, som i dag heter Gammelstad. Till Luleå centrum är det ca. 5 km. Det är även här som merparten av Luleås studenter bor Länk till annan webbplats.. I Porsön finns en låg och mellanstadieskola (F-6) och fyra förskolor.

Porsön är en halvö som upptar en stor del av Luleås bebyggelse. Här finns bland annat:

 • Luleå tekniska universitet
 • Ett utbrett centrum med kyrka, folktandvård, livsmedelsaffär mm.
 • Teknikens hus
 • Aurorum
 • Mjölkuddsberget

Porsön består av delområdena:

 • Universitetet
 • Lillön
 • Udden
 • Stranden
 • Sundet
 • Berget
 • Porsögården
 • Storporsön
 • Ytterviken
 • Porsödalen
 • Aurorum

Lokaltrafik:

Luleå Lokaltrafik - LLT Länk till annan webbplats. kör till/från Luleå centrum med linje 4, 5, 6 och 7 och 14. Beräknad körtid ca 8-10 minuter.

Övriga samarbetspartners i området

Porsökyrkan Länk till annan webbplats.
Kyrkan har varit en del i Porsöns utveckling under många år. Porsökyrkan ligger i Porsö centrum och är samtida med centrum- och bostadsbebyggelsen. Kyrkan invigdes den 5 september 1976 och arkitekt är Stefan Alenius.

Pressbilder Porsön

Projekt Porsö Centrum

Notera att bilderna endast får användas i sammanhang med kommunikation om Porsö centrum i Luleå. Bilderna är illustrerade av aochdarkitekter eller WSP vilket ska anges vid publicering.

Porsö centrum etapp 2

Kyrktorget. Illustration: aochdarkitekter

Kyrktorget. Illustration: aochdarkitekter

Vy över Biblotekstorget: Illustration: aochdarkitekter

Vy över Bibliotekstorget. Illustration: aochdarkitekter

Illustrationsplan Porsö centrum etapp 2

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Arbetet i "Etapp 2 Porsö Centrum" gäller området som ses på kartan och det arbetet ska genomföras under 2023.

Arbetet i "Etapp 2 Porsö Centrum" gäller området som ses på kartan och det arbetet ska genomföras under 2023.

Etapp 1 Porsö centrum

Vy nedanför kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. Illustration: aochdarkitekter

Vy nedanför kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. Illustration: aochdarkitekter

Vy över soltrappan vid Porsö centrum. Illustration: aochdarkitekter

Vy över soltrappan vid Porsö centrum. Illustration: aochdarkitekter

Projekt Porsö strand - genomförs 2022

Foto: Susanne Lindholm/ Luleå kommun

Foto: Susanne Lindholm/ Luleå kommun

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras.

På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering och infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Kontakt

Projekt Porsö Centrum

Projektledare Luleåbo AB:
Niklas Rombe Hedlund
+46920236729 (direkt)
0920-236700 (växel)

Projektledare Luleå kommun:
Emma Sailamaa
0920-456268

Landskapsarkitekt:
Viktor Wäppling
vx 0920-453000 

Projektkommunikatör:
Eva Sundgren
070-3389695

Projekt Porsö strand

Projektansvarig:
Michael Öhman
0920-453963

Projektledare:
Emma Sailamaa
0920-456268

Projektkommunikatör:
Eva Sundgren
070-3389695

Utvecklingsplan Porsön

Projektkommunikatör:
Malin Svedjeholm
0920-453555