Småbåtsgatan - Kuststad

Vi genomför ombyggnation i gatumiljön längs Småbåtsgatan. Området sträcker sig mellan bostadshusen Tutti-Frutti och bostäderna i Kuststad. Längs gatan huserar även ett flertal verksamheter som påverkas av jobbet. Exempelvis, Ettans Båthamn, Willys, OK/Q8 tankstation och Bygma. Viss påverkan sker även för busshållplatserna för linje 65 under byggtiden.

Arbetet beräknas pågå från november 2022 till november 2023.

Arbetet längs Småbåtsgatan startar vid bostadsområdet Kuststad. Här lägger vi ner vatten, avlopp och spillvattenledningar och fortsätter sedan jobbet mot Tutti Frutti husen, förbi verksamheterna längs gatan. Arbetet startar oktober 2022 och fortsätter fram till senvintern 2023. Jobbet görs i samverkan mellan Luleå kommun, Nåiden, Diös och Ettans Båthamn.

Arbetet längs Småbåtsgatan startar vid bostadsområdet Kuststad. Här lägger vi ner vatten, avlopp och spillvattenledningar och fortsätter sedan jobbet mot Tutti Frutti husen, förbi verksamheterna längs gatan. Arbetet startade i oktober 2022 och fortsätter fram till senvintern 2023. Jobbet görs i samverkan mellan Luleå kommun och entreprenören Nåiden tillsammans med Diös och Ettans Båthamn.

Byggstopp på grund av byggavfall i marken

Under den sista veckan i januari upptäckte markarbetarna som gräver för VA-ledningar längs Småbåtsgatan att det fanns byggavfall i VA-schaktet vilket föranledde byggstopp på platsen. Innehållet av det som gömts under jordmassorna ska utredas och fram tills att området är sanerat hålls byggstopp på platsen.

Uppdaterad information 2023-02-07

Byggavfall i VA schaktet är utrett. En handlingsplan är upprättat. Produktionen återupptas i något mindre omfattning under vecka 6.

Projekt Småbåtsgatan har kommit fram genom att en ny detaljplan för området antogs 2016. Detta med anledning av det nya bostadsområdet Kuststad där de sista hyresgästerna flyttade in februari 2021.

I och med uppförandet av fler bostäder aktualiserades frågan om att Småbåtsgatan behövde byggas ut för att uppfylla tillgängligheten i området.

När bostäderna stod färdiga planerades för utbyggnad av Småbåtsgatan vilket är det läget vi befinner oss nu.

Under byggtiden kommer Småbåtsgatan delvis att stängas av i etapper och omledning sker i området. Följ anvisningarna på plats.

Det är dragningen av nya ledningar som görs längs Småbåtgatan under denna period, december - april . Det som syns på bilden är att grävning för ny dagvatten samt spillvatten görs. Bilden tagen 23 januari 2023.

Det är dragningen av nya ledningar som görs längs Småbåtgatan under denna period, december - april . Det som syns på bilden är grävning för ny dagvatten samt spillvatten. Bilden tagen 23 januari 2023.

Grönare korsning mot Södra Hamnleden

Med ambitionen av att lätta upp trafikflödet i området kring Småbåtsgatan under byggtiden har projektet förlängt tiden för det gröna trafikljuset i korsningen mot Södra Hamnleden.

Ett av de två övergångställena över leden har även stängts av för att få trafiken att flyta på bättre och minimera att korsningen och utfarten blir en flaskhals.

– Det är viktigt att ha ett flöde i området och vi bistår med det vi kan göra, säger de projektansvariga.

Från och med fredag 25 november och framåt stänger vi övergångstället över Södra Hamnleden mellan Varvsgatan och Bangårdsgatan. Omledning sker vid närliggande övergång. Se skyltar på plats.

Från och med november 2022 och framåt stänger vi övergångstället över Södra Hamnleden mellan Varvsgatan och Bangårdsgatan. Omledning sker vid närliggande övergång. Se skyltar på plats.

Följ väganvisningarna på plats

För att du inte ska köra fel och vara tvungen att vända eller backa dig ur en trafiksituation se till att du kör försiktigt och är uppmärksam på de omledningsskyltar, pilar som är utställda i området.

Påverkan i hela området

Räkna med ytterligare ändrade trafikflöden och trafikstörningar under ett större område under hela byggtiden.

Förutom Småbåtsgatan påverkar vårt arbete i mindre eller större omfattning även Södra Smedjegatan, Södra Kungsgatan, Bangårdsgatan, Malmhamnsvägen, Svartholmskajen och omkringliggande mindre ytor som till exempel Husbilsparkeringen och bensinstationsplattan.

Så här blir förändringen längs Småbåtsgatan

Var aktsam

Under byggtiden kommer fler större arbetsfordon att vistas i området.Tala gärna om faran att vistas i byggmiljö för era barn i och håll ett extra vakande öga på era husdjur.

Ramp mot is/vatten

Rampen och genomfarten mellan land och vatten kommer inte direkt att påverkas av projektet. Skotrarna kommer under vintern att kunna använda upp/nedfart vid behov. Detta gäller även ned- och upptagning av båtar under båtsäsongen.

Omledning av tung trafik

Transporter med tung trafik till och från aktuellt arbetsområde leds om via Svartövägen/ Malmhamnsvägen/Svartöstan under hela byggtiden.

(Se mer information i "Trafikstörningar - omledning för tung trafik")

Transporter med tung trafik till, från och i närområdet av aktuellt arbetsområde leds om via Svartövägen/ Malmhamnsvägen/Svartöstan under hela byggtiden.

Transporter med tung trafik till, från och i närområdet av aktuellt arbetsområde leds om via Svartövägen/ Malmhamnsvägen/Svartöstan under hela byggtiden.

Tillfällig öppning

För att minska störningarna i området är det beslutat att all tung trafik ska ledas bort från arbetsplatsområdet och bostadshusen. Omledningen sker således på transportväg via Malmhamnsvägen/Svartöberget och SSAB ut mot Svartöleden.

Höjd säkerhet längs vägen

Vi höjer säkerheten längs omledningsvägen med ”tillfälligt permanenta” chikaner* i närheten av berörda bostadskvarter på Svartöstan.

Men vi önskar även att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

*Chikan. Att använda chikan, det vill säga att göra en rak väg krokig, är ett sätt att tvinga trafikanterna att sänka farten för att hålla sig på vägen. Ju snävare chikan desto lägre hastighet tvingas trafikanterna ha. 


Ändrade hållplatser

Busslinje 65 som trafikerar området får ändrad hållplats under byggtiden. Busshållplats för LLT- linje 65 flyttas till hörnet mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Röda Korset.

Busschauffören för aktuell tur kan upplysa dig om vad som gäller. Du kan även få mer information om trafikeringen till och från området på Luleå lokaltrafiks webbplats. LLT Länk till annan webbplats.

Den stora förändringen i området blir breddningen av Småbåtsgatan som gör att gatan utformas med längsgående parkering på ömse sidor om körfältet, gång- och cykelväg samt en trädrad på respektive sida om gatuparkeringarna.

De träd längs gatan som tagits ner ersätts med nya i samband med återställningen i området.
Räkna med ändrade trafikflöden och trafikstörningar under ettstörre område under hela byggtiden. Butikerna håller dock öppet som vanligt, men antalet parkeringsplatser kan variera beroende på vart jobbet genomförs.

Ramp mot is/vatten

Rampen och genomfarten mellan land och vatten kommer inte direkt att påverkas av projektet.
Skotrarna kommer under vintern att kunna använda upp/nedfart vid behov. Detta gäller även
ned- och upptagning av båtar under båtsäsongen.

Ställplatser för husbilar

Ställplatserna för husbilar vid södersidan om Granec påverkas inte direkt av bygget och hålls
tillgängliga under hela perioden.

Mer information om vad som händer kring Ettans båthamn kommer när det närmar sig i tid.

Diös har genomfört fasadrenovering på fastigheten Stören 17 (Willys/Röda Korset).

Parkeringsplatserna framför Willys påverkas till viss del under byggtiden. Bland annat kommer det under projekttiden dras in/ut tillfälliga vägar från nuvarande parkeringsområde.

Kuststad är benämningen på de nybyggda husen mellan Småbåtsgatan Södra hamnen/Gråsjälfjärden. Kuststad består av tre huskroppar med totalt 104 lägenheter i vardera byggnad. På bottenplan finns restaurang samt en ny båthamn tillgänglig från innergårdarna. Sista hyresgästerna flyttade in i februari 2021.

Påverkan under byggtiden

Kuststad är benämningen på de nybyggda husen mellan Småbåtsgatan Södra hamnen/Gråsjälfjärden. Kuststad består av tre huskroppar med totalt 104 lägenheter i vardera byggnad. På bottenplan finns restaurang samt en ny båthamn tillgänglig från innergårdarna. Sista hyresgästerna flyttade in i februari 2021.

Påverkan vid projektstart

De boende i bostadsområdet Kuststad påverkas i sin närhet i projektets initiala skede då vi lägger ner vatten, avlopp- och spillvattenledningar. (oktober - december 2022)

Följ väganvisningsskyltarna!

Ja, vi vet att det är stökigt i området kring fastigheterna på Kuststad och att det just nu är lite krångligare att ta sig in och ut till husen och parkeringsplatserna.
För att underlätta för er rekommenderar vi alla att följa väganvisningarna, pilarna när ni kör. Vi kan inte och kommer tyvärr inte kunna göra någonting åt situationen så länge vi arbetar i området närmast er.

Vi hoppas på överseende och än en gång, kör försiktigt och följ väganvisningsskyltarna.

Påverkan under hela byggtiden

Kuststad berörs även efter vi lämnat närområdet till fastigheterna av trafikstörningar vid in/utfart till området.

Bostadsrättsföreningar

Bor du i Kuststad kan du, eventuellt, få mer information genom att kontakta bostadsföreningarna 1+ 2 +3 för Kuststad.

De i folkmun kallade "Tutti-fruttihusen" byggdes mellan åren 1990-93 och består av totalt 299 lägenheter. Husen är delvis målade i pastellfärger och det är bakgrunden till namnet.

De boende i området har antagit namnet Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen för fastigheterna.

Arbeten i närtid

Under hösten 2022 har ombyggnationer av kulvert och montering av laddstationer för elbilar genomförts.

De boende berörs även under hela byggtiden av trafikstörningar vid in- och utfart till bostäderna och parkerinagrna som hör till hyresgästerna.

Bostadsrättsföreningar

Bor du inom Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen kan du få mer information genom att kontakta Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen Länk till annan webbplats.


Luleå kommun

Projektledare: Emma Sailamaa, Luleå kommun
emma.sailamaa@lulea.se

Entreprenör - Nåiden

Projektledare: Daniel Ekerlin, Nåiden
daniel.ekerlin@naideninfra.se

Ettans Båthamn

Kommersiell förvaltare:

Per Erlandsson

Fastighetsbolag - Diös

Projektledare:
Fredrik Danell

Kommersiell förvaltare:
Urban Olofsson

Bostadsrättsförening Kuststad

Bor du i Kuststad kan du få mer information genom att kontakta din bostadsföreningen för Kuststad.

Kontakt E-post.

Bostadsrättsförening Tutti-Frutti

Bor du i Tutti-Fruttihusen kan du få mer information genom att kontakta din bostadsförening för Tutti-Frutti.

Kontakt E-post.

Projektkommunikation:

Eva Sundgren, Luleå kommun

Sidan uppdaterades den 7 februari 2023