Kollektivtrafik

I Luleå finns bra möjligheter att åka kollektivt. Luleåborna är nöjda med sin kollektivtrafik och Luleå lokaltrafik ligger i topp i landet vad gäller kundnöjdhet. Buss, tåg, båt och flyg ger tillsammans bra förutsättningar att resa inom, till och från kommunen. På de här sidorna kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med kollektivtrafiken och hitta länkar som kan vara till hjälp för dig inför kollektivtrafikresan.

Luleå kommuns mål är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas. Vid den senaste resvaneundersökningen som gjordes 2015 var 13 % av alla resor i kommunen kollektivtrafikresor. Mellan åren 2006 och 2016 har antalet resor som görs med LLT ökat med drygt 40 %.

Kommunen arbetar tillsammans med bland annat Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken för att utveckla och förbättra möjligheterna att åka med kollektivtrafiken i kommunen.

Kommunen ansvarar för den infrastruktur som bussarna använder i tätorten, till exempel busshållplatserna. För att bussarna ska ha hög framkomlighet har de prioritet i trafiksignalerna som slår om till grönt när bussarna närmar sig. Dessutom finns det bussgator på några platser i staden där bussen får en genväg gentemot övriga motorfordon.

På lokaltrafikens huvudhållplats Smedjegatan stannar alla LLT:s stomlinjer, lokallinjer och nattbussar. Förutom dessa linjer finns ett antal direktbussar mellan vissa stadsdelar och större arbets- och utbildningsplatser. Lokaltrafikens stomlinjer har hög turtäthet under de delar av dygnet då många vill resa, på morgonen och sen eftermiddag. Lokaltrafikens bussar körs sedan 2017 på de fossilfria bränslena biogas och HVO. Under 2018 kommer även de första elbussarna att börja trafikera stadens gator.

Alla länstrafikens linjer utgår från busstationen vid östra delen av Storgatan. Skärgårdstrafiken utgår under sommarmånaderna från Södra hamnplan.