Översikt av planområdets läge

Granskning: Kulturmiljövärden i Råneå

Detaljplan för del av Råneå, Råneå 6:7
SBF 2018/826

Syftet med detaljplanen är också att genom planbestämmelser säkerställa arkitektur- och kulturhistoriska värden i bebyggelse och miljöer inom planområdet, samt ge planenlig rätt för kulturhistoriskt intressant gårdsbyggnad. Gårdsbyggnad är flyttad från närliggande fastighet Råneå 6:54.

Planområdet ligger i Råneå, ca meter nordväst om kyrkan och omfattar fastigheten Råneå 6:7, ca 2100 m2 och är privat ägd.

I Luleå kommuns översiktsplan(ÖP2013) anges att kulturmiljövärden ska prioriteras och utvecklas. I den fördjupade översiktsplanen för Råneå (UP Råneå, 2018-02-26) anges att kulturmiljön ska bevaras och tas till vara för att ge en attraktiv tätort och en rik livsmiljö. Karaktärsbyggnader anses särskilt viktiga att bevara.

Detaljplanen handläggas enligt standardförfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget visas under Granskning, för information och synpunkter fr o m 2019-02-12 t o m 2019-03-05 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i utställningslokalerna så kan vi skicka handlingarna till er. Hör i så fall av er via telefon eller e-post.

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå. E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. Senast 2019-03-05 vill vi ha din skrivelse.

OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2019-03-05 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Aktuella handlingar

Granskning

Plankarta med planbestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar

Samråd

Plankarta med planbestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén
anna.karin.liden@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Processpil Granskning