Översiktsbild Kulturbyn

Detaljplan för Kulturbyn

Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kulturbyn, SBF 2016/1536

Planområdet omfattar den södra delen av Kronanområdet, den så kallade Kulturbyn. Planområdet avgränsas i norr av Kronandalen, i väster av befintlig bebyggelse på Lulsundsberget och Honnörsbacken, i söder och öster mot Kronbacksvägen och Kronanhöjden.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, centrumverksamheter, verksamheter och förskola/skola. Samtidigt är syftet också att bevara det kulturhistoriska värdet av den befintliga bebyggelsen i sin omgivande miljö.

Detaljplanen har stöd i Luleå kommuns översiktsplan. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen har varit utställd för granskning fr o m 2019-05-08 t o m 2019-05-29 och befinner sig nu under bearbetning inför antagande. Ett antagande av detaljplanen planeras ske under hösten 2019.

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Bilagor till planhandlingarna

Bilaga 1, Kulturmiljöutredningöppnas i nytt fönster

Bilaga 2, Bullerutredningöppnas i nytt fönster

Bilaga 3, Översiktlig dagvattenutredningöppnas i nytt fönster

Bilaga 4, Miljöteknisk markundersökningöppnas i nytt fönster

Övriga utredningar

Flyghinderanalys 2019öppnas i nytt fönster

Trädinventering 2017öppnas i nytt fönster

Trafikanalys Kronandalen 2016öppnas i nytt fönster

Bullerutredning Kronandalen 2016öppnas i nytt fönster

Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen 2015öppnas i nytt fönster

Planprogram 2012öppnas i nytt fönster

Kulturhistorisk inventering Kulturbyn Kronan 2009öppnas i nytt fönster

Samrådshandlingar

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Bilaga 1, Kulturmiljöutredning

Bilaga 2, Bullerutredning

Bilaga 3, Trädinventeringöppnas i nytt fönster

Övriga utredningar

Strategi för arbete med förorenade massor, Kronandalenöppnas i nytt fönster

Miljöteknisk markundersökning Kronandalenöppnas i nytt fönster

Trafikanalys Luleå Kronanöppnas i nytt fönster

Bullerutredning Kronandalenöppnas i nytt fönster

Riskanalys Kulturbyn Kronanöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta oss.

Planarkitekt Annika Ohls, tfn. 0920-45 38 14
annika.ohls@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung, tfn. 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se