Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en karta med text som reglerar vad och var får man bygga samt hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägaren en byggrätt.

Detaljplaner görs med stöd av Plan- och bygglagen och innehåller bestämmelser om både planläggning av mark och vatten och om byggande.

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Detaljplanen utgör underlag för beslut om lov enligt Plan- och bygglagen (bygglov, rivningslov och marklov).

Boverket har en bra guide för att lära sig om detaljplaner.länk till annan webbplats