Vi bygger Dalbo

Nytt bostads- och verksamhetsområde.

Kort fakta om projektet

Dalbo är ett nytt bostads- och verksamhetsområde med 83 villatomter och planerat för 30 radhus. I anslutning till bostadsområdet är även ett verksamhetsområde under uppbyggnad.
Dalbo ligger längs Bensbyvägen nära bostadsområdet Hällbacken nära Luleå centrum och kan med sitt läge i anslutning till Sinksundet och Björsbyfjärden erbjuda ett stadsnära boende nära naturen.
Den 5 mars 2019 startade bygget och idag är alla villatomterna sålda. Kvar är byggnationen av de 30 radhusen.

Här bygger vi

Karta som visar Dalbos läge vid Bensbyvägen nära Hällbacken och Sinksundet

Tidplan

  • Mars 2019: Byggstart
  • Hösten 2020: Villatomterna släpptes
  • 25 februari 2022: Markanvisning för radhus
  • 1 april 2022: Två aktörer har fått gå vidare för att bygga radhus

Bilder

Vybild över bostadsområdet Dalbo som visar området och en del av vattnet vid Sinksundet på sommaren. På bilden syns en park, nybyggda villor och andra villor som är under uppbyggnad.

Vybild över bostadsområdet Dalbo

Mer om projektet

En av de sex förslagen för radhus på Dalbo som får möjlighet att bygga på Dalbo: Den urbana byn av Lundqvist, Sandell Sandberg. Bilden visar ett grönt radhus i modern stil med pulpettak.

En av de sex förslagen för radhus på Dalbo som får möjlighet att bygga på Dalbo: Den urbana byn - Lundqvist, Sandell Sandberg.

Kommunen har fått in sex förslag om att få bygga radhus på området som ligger vid entrén till Dalbo. Där planeras för cirka 30 radhus.

Två aktörer får bygga

Tjänstemannaberedningen har kommit fram till att två aktörer ska få bygga på var sin sida om Dalbovägen. De förslag som valts ut är från aktörerna Lundqvist tillsammans med SandellSandberg och Ekeblad.

Nivå och kvalitet men med lite omarbetning

Bedömningsgruppen gör bedömningen att det bland de inkomma förslagen finns tillräcklig nivå och kvalitet för att föreslå en aktör för markanvisning på såväl radhusområdet norr om Dalbovägen som området söder om vägen. Båda förslag behöver dock omarbetas i sin struktur för att vara aktuella. Kommunen kommer nu att inleda en dialog med respektive aktör för att utveckla förslagen och därefter lämnas ett förslag om markanvisning till kommunstyrelsen för politiskt beslut.

Norr om Dalbovägen

För området norr om Dalbovägen föreslår bedömningsgruppen att kommunen går vidare med förslaget från Lundqvist tillsammans med SandellSandberg. Bedömningsgruppen ser förslaget som väl utvecklingsbart och med ett starkt formspråk. Med en placering norr om Dalbovägen kan förslagets kvaliteter bäst komma till sin rätt och bidra mest till området.

Visar det andra förslaget som gått vidare att få bygga radhus på Dalbo, Bergtallen av Ekeblad Bostad. Bilden visar radhus i brunt trä med grönt tak.

Det andra förslaget som gått vidare, Bergtallen av Ekeblad Bostad.

Dalbo har också inneburit en möjlighet att skapa ett stadsnära verksamhetsområde för mindre störande verksamhet. Här kan vi erbjuda företag en möjlighet att etablera sig i Luleå.

Foto som visar en väg och verksamhetsbyggnader som byggs i det nya verksamhetsområdet i Dalbo.

Det nya verksamhetsområdet i Dalbo byggs upp.

Skissbild som visar hur gatunätet var tänkt när Dalbo planerades

Visionerna och gestaltningsförslagen är gjorda av Tyréns. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande grönstruktur/gestaltningsidé

I detaljplanen har skogsmark bevarats som en grön buffert mot Bensbyvägen.  Ett naturområde i den norra delen och ett område i  den södra delen har avsatts för parkändamål.  För varje delområde har de befintliga förutsättningarna tillvaratagits och utvecklats för att skapa variation och långsiktigt hållbara parker som kan fungera med relativt låga skötselnivåer.

Målbild för naturmarken mot Bensbyvägen

Nivåskiss som visar hur skogsmarken planerades mot Bensbyvägen.

Målbild för skogsmarken mot Bensbyvägen

Målbilden för skogsmarken skiljer sig mellan där vägen ligger i skärning, norr om matargatan, och där vägen ligger på bank, söder om matargatan.

Där vägen ligger på bank är det viktigt att skapa en visuell skärm mot vägen.  Förslagsvis sparas cirka 20 meter av den befintliga blandskogen. Skötseln av skogen ska möjliggöra att mindre granar kan utveckla fina täta grenverk. Mot vägen skapas en varierad brynvegetation bestående av naturligt förekommande lövträdarter och gran.

Där Bensbyvägen ligger i skärning  och inte ligger i blickfånget från bebyggelsen i Dalbo är målbilden gles skog med slutet krontak. Den glesa björkskog vid vägen som finns här i dag bevaras och utvecklas.

Närmare villatomterna övergår skogen till gles tallskog med god genomsikt men med slutet krontak för att bevara markskiktet av ris och örter.

Ett avskärande dike föreslås i anslutning till tomterna. Slänterna bör lämnas obehandlade med öppen mineraljord för att naturligt förekommande skogs gräs, ris och örter ska kunna vandra in och på sikt bilda ett naturligt fältskikt.

Naturskogen i den norra delen

Ritning över hur naturparken planerades.

Målbilden är att befintlig skogskaraktär bevaras. De anlagda delarna  ska utföras med stor aktsamhet för att bibehålla fältskikt, markfuktighet etcetera. Den stora stenen som ligger i mellanrummet mellan villatomterna ska bevaras.

Bild som visar tre personer som vandrar i skogen vid Dalbo. Höga träd och en stor sten.

Det stora stenblocket som ligger mellan den översta raden av tomter blir ett  fint landmärke och entrémarkering till skogsparken. Runt stenen anordnas enkla sittplatser (nedgrävda stubbar). Stenblocket belyses med  lämplig effektbelysning.

En grusad slinga anläggs på fastmark  runt det blötaste partiet i skogen. Längden på stigen blir drygt 400 meter. Där det är för blött anläggs spänger längs stigen. Tvärs över mossen anläggs en spångad led för åtkomst av grillplats.

En liten pojke går på avsågade trästammar i lekparken. De avsågade trästammarna bildar en liten stig som vindlar sig fram.

Parken här är i första hand en skog för spontan lek och naturupplevelser. För att öka lekvärdet och fantasin placeras enkla skulpturer längs den anlagda stigen. Ett alternativ kan vara att specialtillverka lämpliga skogsdjur som är naturligt förekommande.

Allaktivitetspark i den södra delen

Skogsmarken där parken för Dalboområdet planeras utgörs av tätvuxen skog med höga stammar och högt sittande trädkronor. Gestaltningsidéen är att bevara en zon av naturmark i ytterkanterna. De höga, spensliga träden avverkas för att ge utrymme för en föryngring av trädskiktet. Fältskiktet och mindre träd bevaras. Genom medveten skötsel skapas en ny skog med stormfasta träd med välutvecklade kronor och med ett naturlikt fältskikt.

En skiss över parkområde med lekplatsen i övre högra hörnet.

Mot gatan i norr avgränsas parken med en låg vall som man kan se över och en rad med träd. I den norra delen anläggs en lekplats.  Parken sluttar svagt mot söder. Området närmast lekplatsen fylls upp ett par meter för att skapa en pulkabacke. Backen ska vara belyst för att kunna nyttjas under den mörka vinterperioden.

En öppen gräsyta anläggs centralt i parken. Här kan man spela brännboll och samlas till olika ytkrävande aktiviteter, exempelvis till ett midsommarfirande. På en yta intill föreslås att en blomsteräng anläggs där man exempelvis kan plocka blommorna till midsommarstången.
Ett gångvägssystem av grusade vägar korsar parken. Stråket i nord-sydlig riktning accentueras med en dubbel trädrad.

Cirkulationsplatser längs Bensbyvägen

Cirkulationsplatsen ska ha en cirkulär rumslighet. Detta innebär att ytorna som omger vägbanan ska bearbetas så  den cirkulära formen accentueras i slänter, vegetation, belysningens placering samt förbipasserande cykelvägs placering.

Idéskiss över cirkulationsplatser längs Bensbyvägen

Cirkulationsplatser längs Bensbyvägen

Slänterna runt om bearbetas och görs flacka och mjukt formade. Slänterna vegeteras med skogsväxter, magra gräs och örter. Gränsen mellan påverkad mark och naturmark ska suddas ut.   

Gatuträden - Gatusektionen

Föreslagen växtbädd för gatuträden längs matargatan där hela grönremsan byggs upp som en sammanhängande växtbädd. Vid utfarter och övriga hårdgjorda ytor anläggs skelettjord. Gatuträden bör vara tåliga.  Träden bör vara smalkroniga och dess växtsätt ska ha förutsättningar för att kunna stammas upp till en stamhöjd runt 4,6 meter för att bussar på sikt ska kunna passera under.

Björk är ett tåligt träd som uppfyller dessa krav. Björken finns dessutom naturligt vid infarten till matargatan vilket känns som en naturlig början eller slut på björkallén.

Övergripande belysningsprinciper

Visar belysningsprincip längs gator med parallell gång och cykelväg

Belysningsprincip längs gator med parallell gång och cykelväg

Gatubelysning

Gator med parallell gång eller cykelväg ges en dubbelsidig belysning med armaturer på korta raka armar som placeras på två nivåer, cirka 4 meters höjd mot gång/cykelväg och 6 meter mot gatan.

Parkbelysning

I aktivitetsparken föreslås en platt, rundstrålande parkarmatur av typ Linx, Atelje Lyktan längs parkvägar och vid lekplatsen. Pulkabacken föreslås belysas med strålkastare/spottar placerade på master som riktas både mot pulkabacken, gräsplanen och lekytan.

Indirektbelysning/effektbelysning

Längs gång- och cykelvägar genom skogsområden är det bra att komplettera funktionsbelysningen längs vägen med indirekt belysning av träd, stenblock och liknande. för att få en ökad överblick och att vägen känns tryggare.

Varm korv med dryck och ett guidat besök kring Dalbo stod på programmet för förskolebarnen på avdelning Smultronet och Hallonet från Hällbackens förskola häromdagen.

Projektledare  Linn Adolfsson, Jan Löfgren, Hans Callne från Luleå kommun och byggledare Tomas Boman, Sweco tog sig an förskolebarnen från Hällbackens förskola under ett studiebesök på Luleå nya bostadsområde Dalbo.

Projektledare Linn Adolfsson, Jan Löfgren, Hans Callne från Luleå kommun och byggledare Tomas Boman, Sweco tog sig an förskolebarnen från Hällbackens förskola under ett studiebesök på Luleå nya bostadsområde Dalbo.

Det var ett pärlband av färgglada barn som lydigt följde med på den guidade turen i området. Många med stora ögon i vetskapen om att de inom inte en alltför lång framtid ska flytta in på Dalbo. De andra lika nyfikna eftersom de med all sannolikhet kommer att få nya vänner och klasskamrater i grannskapet.

Förskolebarn och lärare går längs skogsstigen på lång rad

Färden gick förbi några av de första nya husen som byggts längs de nya bostadsgatorna, Kärrviolgatan och Violgatan. Sedan bar det in i det närbelägna skogsområdet.

Förskolebarn och lärare längs en skogstig

Naturskogen i den norra delen

Målet för färden är den ena av områdets parker. En grusad slinga går på fastmark runt det blötaste partiet i skogen. Längden på stigen är drygt 400 meter. Där det är för blött ligger spänger längs stigen. Och tvärs över mossen finns en spångad led för åtkomst av grillplats.

Lek och naturupplevelser

Parken är i första hand en skog för spontan lek och naturupplevelser. I den södra delen av området finns en allaktivitetspark där det ska finnas en lekplats på en höjd för att skapa en pulkabacke. Backen ska vara belyst för att kunna nyttjas under den mörka vinterperioden.

En öppen gräsyta anläggs centralt i parken. Här kan man spela brännboll och samlas till olika ytkrävande aktiviteter, exempelvis till ett midsommarfirande. Ett gångvägssystem av grusade vägar korsar parken.

En bild som visar förskolebarn på avstånd i skogen med solen som lyser upp de långa tallstammarna

Landmärket

Den stora stenen intresserade barnen på rundturen i naturområdet. Stenblocket som ligger mellan den översta raden av tomter blir ett fint landmärke och entrémarkering till skogsparken. Runt stenen ska det finnas enkla sittplatser och tanken är att stenblocket ska belysas med lämplig effektbelysning.

– Det ska bli trevligt att framöver kunna besöka parkområdena på Dalbo när vi vill göra utflykter med barnen, sade en av pedagogerna på Hällbackens förskola efter turens slut.

Kontakt

Arbetet drivs i projektform där Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning har huvudansvaret för samordning och projektledning. Arbetet genomförs av entreprenören Nåiden Bygg AB.

Kundcenter val 2: 0920-45 30 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 20 september 2023