Majvägens lekplats

Temat på Bergviken är berg och ska ge plats för lek och aktivitet för både små och stora barn.

Nära till naturen

Platsen innan byggstart. Klicka för att förstora

Lekplatsen ligger vid Majvägen mellan sporthallen och det nya vård- och omsorgsboendet. En tillgång med platsen är fina ytor av omkringliggande naturmark och dess närhet till det befintliga naturområdet Skogsvallen.

Vid planeringen av lekplatsen har de befintliga naturvärdena såsom trädgrupper, grönytor och berg som finns i dagen tillvaratagits som en del i utformningen. För att skapa rumslighet kommer det bland annat tillföras en kulle med buskar och träd.

För små och stora barn

Området ska erbjuda något för både stora och små barn så det finns en stor variation på lekutrustningen. Det finns en bollplan med basketkorg för den aktiva leken likväl som en sandlåda med bakbar sand för den mer stilla leken.

I lekområdet finns:

  • klätterberg
  • sandlek
  • hårdlek med flexibla ytor för exempelvis streetbasket
  • mindre ytor för naturlek
  • sittplatser
  • ny gångstig i skogsmark

Lekplatsförslag ©Ramböll 2014