Skolsköterska och skolläkare

Varje skola ska ha tillgång till skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan har sjuksköterskeutbildning och en särskild vidareutbildning. Elevhälsan är en fortsättning på barnhälsovården och kan liknas vid företagshälsovård för elever.

Arbetar förebyggande

Elevhälsans arbete fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och förbättra själslig och kroppslig hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterskans uppdrag innebär:

  • Hälsofrämjande arbete individuellt och i grupp rörande t ex kost, motion, tobak, alkohol och droger, relationer, sex och samlevnad
  • Hälsobesök/samtal i vissa årskurser
  • Vaccination enligt fastställt program
  • Arbeta för en god och säker miljö i skolan
  • Delta i elevvårdsarbete och aktivt bistå elever i behov av särskilt stöd
  • Öppen mottagning, råd och stöd samt enklare sjukvårdsinsatser
  • Medicinsk studie- och yrkesvägledning
  • Samverkan med andra aktörer

Tystnadsplikt

Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. I annat fall gäller sekretesslagens bestämmelser.

Kontakta skolsköterskan

Kontakt med skolsköterska tas genom respektive skola eller kundcenter, 0920-45 30 00

Skolläkaren

Skolläkarens uppgift är till stor del remittering till specialist samt bistå med konsultation. Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Tag kontakt med skolsköterskan för läkartid. Oftast behöver du som vårdnadshavare vara med ditt barn vid läkarbesök, åtminstone på lågstadiet.

Samarbete

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa. Samarbete sker även med sjukvården.