Specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogen är skolans specialist i specialpedagogiska frågor.
Hen ska se till att elever i behov av särskilt stöd får individuellt anpassad undervisning.

Kontakt

Kontakt med specialpedagog tas via klassläraren, arbetslaget eller skolans rektor. 

Vad gör en specialpedagog?

Specialpedagogen arbetar utifrån en helhetssyn på eleven och är ett stöd i skolan för elever som har svårigheter i skolsituationen.

Specialpedagogen är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för verksamhetens personal och föräldrar i specialpedagogiska frågor. 

Hur arbetar specialpedagogen?

Specialpedagogen genomför pedagogiska kartläggningar kring elevers skolsituation för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer.

Specialpedagogen samarbetar med skolans ledning, personal, elev och föräldrar så att undervisningen organiseras utifrån elevens behov och förutsättningar.

Specialpedagogen deltar i arbetet med att upprätta och utvärdera åtgärdsprogram samt deltar i förekommande fall även i genomförandet av åtgärder genom undervisning i elevens lärmiljö.

Ibland uppstår behov som skolan inte har resurser att lösa. Då kan specialpedagogen hjälpa till att slussa vidare till rätt person.