IT-strategi för skolan i Luleå

klicka för att läsa IT-strategin

klicka för att läsa IT-strategin

För en framgångsrik digital utveckling av skolan krävs det att det finns en inriktning och strategi för hur digitaliseringen ska genomföras - en gemensam IT-strategi för skolan i Luleå.

» IT-strategi för skolan i Luleå

Bakgrund
Den snabba digitaliseringen i samhället ställer krav på förändring och utveckling i hela samhället, vilket i allra högsta grad påverkar alla verksamheter inom skolan.

Digitaliseringen av skolan skapar nya möjligheter för lärande och ställer skolan inför stora utmaningar. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare.

Tillgänglig digital teknik för alla elever är ett prioriterat område men också något som skollagen ställer krav på. Det finns också stora skillnader mellan kommuner, skolor och förskolor vad gäller tillgång, användning och kompetens av modern digital teknik.

Nationell IT – strategi
Även på nationell nivå pågår arbetet med att utveckla och stödja skolans digitalisering Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier; en för grundskolan och en för gymnasiet, som ska presenteras under våren 2017.

Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut­sättningarna för en likvärdig tillgång till IT inom skolan. Den ska stärka den digitala kompetensen hos lärare och elever och de IT-strategiska kompetensen hos skolledare, vilket också IT-strategin för skolan i Luleå strävar efter att göra.