Flerspråkighet i förskola och förskoleklass

Personal i förskola och förskoleklass ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder. Alla förskolor och förskoleklasser ska erbjuda en stimulerande språkmiljö och jobba enligt ett interkulturellt förhållningssätt. Barn som talar/har anknytning till nationella minoritetsspråk har rätt till förstärkt språkstöd. Rektor för förskolan/förskoleklassen bevakar att enheten har aktuellt stöd för de flerspråkiga barnen.

För att barnet ska utveckla sina språk är det angeläget att hemmet och personalen aktivt samverkar. Vårdnadshavare är en betydelsefull tillgång i detta arbete.  
Flerspråkig personal och modersmålslärare, när de finns att tillgå, kan vara ett komplement i arbetet. 

Varför behöver vi veta ditt barns modersmål när du ansöker om plats i förskola?

För att förskolan ska kunna planera det språkutvecklande arbetet för ditt barn ska barnets modersmål anges när du ansöker om förskoleplats. Flerspråkiga barn behöver stöd i att utveckla alla sina språk och känna trygghet i sin flerkulturella identitet. Förskolepersonalen ska i nära samverkan med dig som vårdnadshavare ha ett medvetet språkutvecklande arbetssätt som utgår från varje barns språk, bakgrund och behov.

Om ditt barn talar/har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till ett förstärkt språkstöd i förskolan. I första hand via en ordinarie personal på förskolan som kan språket. I andra hand via en modersmålslärare från Flerspråkscentrum en timme per vecka. För att du ska få förstärkt språkstöd måste du ange det nationella minoritetsspråket som modersmål i ansökan till förskola. Du behöver inte kunna tala eller ha kunskaper i språket för att få förstärkt språkstöd.

Vad gäller i förskoleklass?

Förskoleklassen arbetar språkutvecklande på samma sätt som i förskolan. Därför är det viktigt att du meddelar rektor ditt barns modersmål.

Luleå som förvaltningsområde

Luleå kommun är förvaltningsområde för samiska, meänkieli och finska. Process pågår att starta väsentligt tvåspråkig förskoleverksamhet i alla tre språken vid Charlottendals förskola i centrala Luleå. Följ processen med tvåspråkiga förskolor.

Minimera
Vill du veta mer?

Kontakta rektor om du vill veta mer om hur de arbetar med flerspråkighet och modersmålsstöd på aktuell enhet.