Modersmålsundervisning i grundskolan

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål från årskurs 1. Modersmål är ett skolämne med egen kursplan och ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Vilka elever har rätt att få modersmålsundervisning?

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. För att få modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska användas i vardagen i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Nationella minoritetsspråk har utökad rätt

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har elever, som tillhör någon av de här nationella minoriteterna, rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Undervisning startar även om det endast är en elev som önskar det förutsatt att det finns en lärare i språket. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. 

Hur anordnas modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller anordnas som undervisning utanför garanterad undervisningstid. Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Hur anmäler jag mitt barn till modersmålsundervisning?

Vårdnadshavaren ansöker om modersmålsundervisning för sitt barn hos rektor.
Det är rektor på elevens skola som fattar beslut om modersmålsundervisning. Rektor tar hjälp av Flerspråkscentrums modersmålslärare för att bedöma elevens rätt till modersmålsundervisning. 

Rektor skickar blanketten till Flerspråkscentrum innan 1 april eller innan 1 november för att möjliggöra undervisning med start kommande termin.

Blankett:
Ansök om modersmålsundervisning i grundskola eller grundsärskola

Betyg

Elever kan läsa modersmål från årskurs 1. I årskurs 6-9 får eleven betyg enligt skalan A till E. I slutbetyget ska läraren ge ett skriftligt omdöme om betyg inte kan sättas.

Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisningen?

Om ditt barn inte längre vill undervisas i sitt modersmål, ska ni som vårdnadshavare fylla i blanketten Avanmälan modersmålsundervisning i grundskolan 
Blanketten skickar ni till rektor på ert barns skola.

Minimera
Vill du veta mer?

Kontakta rektorn på ditt barns skola om du vill veta mer om modersmålsundervisning.