Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2022

På sitt sammanträde den 9 maj ska kommunstyrelsens arbetsutskott behandla tio ärenden. Bland annat rivning av en fastighet på Bergnäset och två granskningar av kommunrevisionen. Utskottet får även information om Luleå kommuns internationella arbete och om arbetet med Luleås tillväxt.

Rivning av fastighet på Bergnäset

Fastigheten på Bivägen 6 på Bergnäset är i dåligt skick och står inför ett omfattande renoveringsarbete som grovt är uppskattat till 12 miljoner kronor. Huset står nära Älvbrovägen och är väldigt påverkat av buller vilket gör det olämpligt för bostäder. Området är dessutom planlagt för park eller plantering. Dialog är förd med socialförvaltningen och förslaget är att kommunstyrelsen beslutar att riva fastigheten.

Kommunrevisionens granskning av investeringsprocess och attesthantering

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av kommunens investeringsprocess. Rapporten visar att kommunstyrelsen till större del har säkerställt en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning. Revisorerna rekommenderar bland annat att kommunen ska arbeta fram övergripande styrdokument samt besluta om vilka grundläggande kriterier som ska gälla vid prioritering och omprioritering av investeringsprojekt. Rekommendationer där arbete redan har eller ska påbörjas.

Kommunrevisionen har även gjort en uppföljande granskning av attesthanteringen. Där har kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden till stora delar tagit till sig och följt de rekommendationer som lämnades vid den tidigare granskningen.

Två informationspunkter

Internationellt samarbete i hela världen och inte minst i Luleå har påverkats av Rysslands invasion av Ukraina. Under sammanträdet kommer arbetsutskottet att få information om Luleå kommuns internationella arbete.

Utskottet får även information om arbetet med översiktsplanen och hur de geografiska områdena och volymerna för Luleås tillväxt ser ut.

Bland övriga ärenden:

  • Motion (MP) om utredning av gratis mensskydd på kommunens skolor och kommunens egna arbetsplatser.
  • E-förslag om Nollvision av utbrända barn med NPF i skolan

Länk till föredragningslista. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 6 maj 2022